(Chinhphu.vn) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa quyết định cấp bổ sung 124 tỷ đồng cho các huyện, thành phố thực hiện Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa
UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích và thực hiện thanh, quyết toán theo quy định.

Các Sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, giám sát các địa phương triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, kế hoạch yêu cầu của Đề án.

Mục tiêu của "Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở" của tỉnh Quảng Nam phấn đấu đến cuối năm 2014 cơ bản hoàn thành hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Đề án sẽ được thực hiện trong 2 năm 2013-2014 với tổng số nhà ở là 21.873 (trong đó xây mới 7.012 nhà, sửa chữa 14.861 nhà).

Riêng năm 2013 sẽ thực hiện hỗ trợ 7.902 nhà (xây mới 2.961 nhà, sửa chữa 4.941 nhà) với mức hỗ trợ 40 triệu đồng/nhà đối với trường hợp xây mới và 20 triệu đồng/nhà đối với trường hợp sửa chữa nhà ở. Tổng kinh phí thực hiện Đề án trong năm 2013 hơn 218 tỷ đồng.

Minh Hiển

Từ khóa: hỗ trợ , nhà ở