(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý điều chỉnh lãi suất Bộ Tài chính cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam vay lại đối với Hợp phần tín dụng của Dự án "Tăng cường năng lực kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông" là 80% lãi suất huy động bình quân gia quyền hàng quý áp dụng cho một số dự án tín dụng nguồn vốn ODA do Ngân hàng Nhà nước thông báo cho Bộ Tài chính.

Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cam kết tiếp tục có chính sách ưu đãi về lãi suất cho vay tới đối tượng hưởng lợi của dự án.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính sửa đổi và bổ sung Hiệp định vay phụ với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam để thực hiện việc điều chỉnh trên.

Dự án "Tăng cường năng lực kinh tế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông" do Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) tài trợ với mục tiêu tổng quát nhằm hỗ trợ cải thiện bền vững đời sống của các hộ gia đình nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Đắk Nông. Các hoạt động của Dự án hướng tới nâng cao thu nhập của các hộ gia đình dân tộc thiểu số nghèo và cận nghèo, đặc biệt chú trọng vào phụ nữ.

UBND tỉnh Đắk Nông là cơ quan chủ quản và chỉ đạo việc thực hiện dự án. Dự án có sự tham gia của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Dự án gồm 3 hợp phần chính: Hợp phần I - Phát triển Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Mục tiêu của hợp phần này nhằm thay đổi các phương thức sản xuất nông nghiệp của đồng bào dân tộc thiểu số, giới thiệu và áp dụng các mô hình phát triển chuỗi giá trị của các nông sản do đồng bào dân tộc thiểu số sản xuất, cải thiện điều kiện của các công trình cơ sở hạ tầng theo phương thức có sự tham gia của cộng đồng. Hợp phần này gồm 3 tiểu hợp phần là phát triển hoạt động khuyến nông bền vững; phát triển chuỗi giá trị; công trình hạ tầng cộng đồng và lập kế hoạch có sự tham gia của cộng đồng.

Hợp phần II - Dịch vụ tài chính nông thôn. Mục tiêu của hợp phần này là tạo điều kiện cho các hộ gia đình nghèo và cận nghèo tiếp cận các phương thức tín dụng thông qua Nhóm Đồng Trách Nhiệm (JLGs) và khoản hỗ trợ nhỏ thông qua các Nhóm Phụ Nữ Tiết Kiệm và Tín dụng. Hợp phần này được chia thành 2 tiểu hợp phần gồm: Cho vay Nông nghiệp và Chuỗi giá trị do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam thực hiện cho vay không thế chấp; và Nhóm Phụ nữ tiết kiệm và Tín dụng do Hội Phụ Nữ tỉnh thực hiện.

Hợp phần III - Quản lý Dự án. Mục tiêu của hợp phần này là nâng cao năng lực thực hiện Dự án một cách hiệu quả thông qua việc thành lập Ban Chỉ đạo Dự án (PSC) và thành lập Ban Quản lý Dự án.

Phan Hiển