(Chinhphu.vn) – Với tinh thần làm việc nghiêm túc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy các địa phương đã nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, không nể nang, né tránh trong công tác phê bình và tự phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Ảnh: baohaiphong.com.vn

Trong 3 ngày (từ 13-15/9), Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4.

Hội nghị đã nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, khách quan, không nể nang, né tránh, làm rõ ưu điểm, nhất là những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ Thành uỷ liên quan đến 3 vấn đề cấp bách mà Nghị quyết Trung ương 4 đã chỉ rõ.

Trước đó, cùng với việc chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 nghiêm túc, đúng quy trình, Thành ủy Hải Phòng đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội năm 2012 với những giải pháp đồng bộ; kịp thời xử lý một số vấn đề mới phát sinh hoặc được dư luận quan tâm; tổ chức lấy ý kiến, xây dựng các báo cáo tổng hợp và tập hợp các ý kiến của các tập thể và cá nhân tham gia với tập thể Ban Thường vụ Thành uỷ, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; chuẩn bị dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Thành uỷ; chuẩn bị dự thảo báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến góp ý của tập thể và cá nhân... bám sát 3 nội dung của Nghị quyết Trung ương 4.

Trong 2 ngày (15-16/9), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức Hội nghị kiểm điểm cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trọng tâm đợt kiểm điểm này tập trung vào 3 vấn đề chủ yếu là: Đấu tranh ngăn chặn tình trạng suy thoái chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức lối sống, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế; Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyền hạn và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách được giao, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Ngọc Ánh (tổng hợp)