(Chinhphu.vn) - Ngày 30/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho đối tượng là lãnh đạo Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ khu vực phía bắc.
Ảnh: CAND
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Phạm Văn Linh đề nghị các đại biểu cần quan tâm nghiên cứu, thảo luận sâu vào các nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XII; so sánh với những nội dung của Đại hội XI và các Đại hội Đảng trước đây để nhận thức rõ sự kế thừa, bổ sung phát triển tư duy, nhận thức của Đảng trên các phương diện lớn và các lĩnh vực cụ thể cũng như trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn của Đảng.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, lần này điểm mới trong học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội XII của Đảng và đồng thời cũng là yêu cầu của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương là tất cả những người tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cần phải viết thu hoạch cá nhân. Việc viết thu hoạch cần tập trung vào những nội dung cơ bản, mới, mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ tổng quát, những chỉ tiêu, những định hướng và giải pháp của Đại hội XII từ đó gắn với thực tế của ngành, đơn vị làm cơ sở để xây dựng chương trình hành động, kế hoạch hành động cụ thể của cấp ủy và cá nhân để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII. Trong Bản thu hoạch, các đại biểu cần đề xuất phương hướng, những giải pháp, mục tiêu để phát triển văn học nghệ thuật trong thời gian tới; đồng thời qua đó cũng cần góp ý để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đang nổi lên trong lĩnh vực chuyên môn cũng như trong ngành, đơn vị đang công tác.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh lưu ý, sau hội nghị này, theo chức trách và nhiệm vụ được giao, lãnh đạo Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ cần vận dụng những chủ trương quan điểm của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; cần chú trọng và cụ thể hóa trong xây dựng kế hoạch công tác, trong xây dựng chương trình, kế hoạch hành động mà ở đó, phải thể hiện và phát huy tính sáng tạo, đổi mới tư duy, khắc phục biểu hiện hình thức, tính rập khuôn trong sáng tác và hoạt động văn học, nghệ thuật.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghiên cứu 3 chuyên đề, gồm: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020.

Theo TTXVN