(Chinhphu.vn) - Thực hiện quy trình bầu cử theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, thảo luận dân chủ, thống nhất cao, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã tiến hành bầu Bộ Chính trị một lần đủ số lượng 19 đồng chí.

DANH SÁCH ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XII


Hồng Quang 

Từ khóa: Đại hội Đảng , Bộ Chính trị , Ban Chấp hành Trung ương