(Chinhphu.vn) – Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện BHYT quy định, từ năm 2016, BHXH cấp huyện thực hiện chuyển kinh phí hỗ trợ cho UBND cấp xã sau khi nhận được danh sách tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT.

Cuối năm 2015, toàn xã của ông Nguyễn Tấn Trọng (Đà Nẵng) có 1.000 đối tượng người nghèo được cấp thẻ BHYT và 950 đối tượng cận nghèo được cấp thẻ BHYT, tuy nhiên trong năm 2016 xã đã lập danh sách điều chỉnh giảm 100 đối tượng người nghèo cho cơ quan BHXH (do đối tượng này thoát nghèo chuyển sang cận nghèo) và lập danh sách tăng mới 100 đối tượng cận nghèo này cho cơ quan BHXH. Vậy vào năm 2016 toàn xã còn 900 đối tượng nghèo và 1.050 đối tượng cận nghèo.

Ông Trọng hỏi, việc điều chỉnh giảm 100 đối tượng nghèo và tăng 100 đối tượng thoát nghèo có được hưởng kinh phí lập danh sách tăng, giảm theo quy định của Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hay không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Điểm b, Khoản 3, Điều 19 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT quy định từ năm 2016, BHXH cấp huyện thực hiện chuyển kinh phí hỗ trợ cho UBND cấp xã sau khi nhận được danh sách tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Thông tư này, ví dụ:

- Năm 2015: Dân số xã N có 6.000 người, số tiền BHXH cấp huyện cấp tạm ứng cho xã là 4.500.000 đồng (50% X 1.500 đồng X 6.000 người), số tiền còn lại được cấp đủ sau khi nhận được danh sách tham gia BHYT theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 4 Thông tư này.

- Năm 2016: Xã N gửi báo cáo tăng, giảm đối tượng, trong đó tăng 30 người, giảm 10 người. Giả sử mức chi lập danh sách tham gia BHYT áp dụng năm 2016 là 2.000 đồng/người; số tiền hỗ trợ cho xã là 80.000 đồng: (30 người tăng + 10 người giảm) X 2.000 đồng

Theo quy định nêu trên, năm 2016 UBND cấp xã sẽ được cấp kinh phí lập danh sách đối tượng tham gia BHYT cho cả đối tượng tăng và đối tượng giảm theo quy định (đối với trường hợp ông Trọng nêu, kinh phí hỗ trợ năm 2016 là 400.000 đồng (100 người tăng + 100 người giảm) X 2.000 đồng).

Chinhphu.vn

 

Từ khóa: BHXH , BHYT