(Chinhphu.vn) –  Tại Khoản 4 Điều 139 Luật BHXH quy định, người lao động có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 1/1/1995 nếu chưa nhận trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp một lần, trợ cấp xuất ngũ, phục viên thì thời gian đó được tính là thời gian đã đóng BHXH.

Vậy, trường hợp người lao động có thời gian làm việc trong khu vực Nhà nước trước ngày 1/1/1995 bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc trả về địa phương (thời điểm bị xử lý kỷ luật tháng 4/1988) thì có thuộc đối tượng áp dụng quy định nêu trên không?

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời thắc mắc này như sau:

Theo quy định tại Khoản 18, Điều 9 Thông tư số 41/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2009 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/1/2007 về việc hướng dẫn thực hiện một số  điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện một số  điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc:

“Việc tính thời gian công tác trước ngày 1/1/1995 để hưởng bảo hiểm xã hội được thực hiện theo hướng dẫn tại các văn bản quy định trước đây về tính thời gian công tác trước ngày 1/1/1995 để hưởng bảo hiểm xã hội của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, quân nhân và công an nhân dân”.

Như vậy, đối chiếu theo quy định tại điểm b Khoản 14 Mục II Thông tư 13/NV ngày 4/9/1972 của Bộ Nội vụ hướng dẫn và quy định cụ thể về việc tính thời gian công tác của công nhân, viên chức nhà nước thì người lao động có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 1/1/1995 bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc thì thời gian đã bị kỷ luật buộc thôi việc và thời gian trước đó đều không được tính là thời gian công tác được tính hưởng BHXH.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Luật Bảo hiểm xã hội , 1/1/1995 , công tác , thời gian , chế độ , BHXH