(Chinhphu.vn) – Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, trên cơ sở nhu cầu, đề xuất của các trường đại học, học viện… Bộ sẽ xây dựng cơ chế, chính sách thu hút giảng viên, chuyên gia nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam.

Ảnh minh họa

Thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về xây dựng cơ chế, chính sách thu hút giảng viên, chuyên gia nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đại học, học viện, các trường đại học, các viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ báo cáo thực trạng việc thu hút giảng viên, chuyên gia nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giảng dạy, nghiên cứu tại trường; nhu cầu thu hút giảng viên, chuyên gia nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giảng dạy, nghiên cứu tại trường (nêu rõ các chương trình, dự án, ngành đào tạo cần có sự tham gia giảng dạy, nghiên cứu của giảng viên, chuyên gia nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài).

Các trường cần nêu rõ những khó khăn, vướng mắc đối với việc thu hút giảng viên, chuyên gia nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giảng dạy, nghiên cứu tại trường.

Đồng thời các trường cần đề xuất những giải pháp thu hút giảng viên, chuyên gia nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giảng dạy, nghiên cứu tại trường (trong đó nêu rõ những giải pháp về cơ chế, chính sách của Nhà nước và những giải pháp của trường).

Báo cáo của các trường phải được gửi tới Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/8/2016.

Trên cơ sở nhu cầu, đề xuất của các trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xây dựng cơ chế, chính sách thu hút giảng viên, chuyên gia nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam.

Lan Phương