(Chinhphu.vn) – Các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, tích cực sáng tạo trong dạy và học, có minh chứng, sản phẩm cụ thể, hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực sẽ được sẽ được ngành giáo dục chú trọng tăng cường, bồi dưỡng và nhân rộng trong giai đoạn tới.
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vừa ban hành Chỉ thị 6096/CT-BGDĐT về việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong ngành Giáo dục giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng nói chung, việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến nói riêng của ngành giáo dục đã có bước phát triển mới. Tuy nhiên, công tác này thời gian qua còn hạn chế. Gương điển hình tiên tiến là nhà giáo đang dạy học ở vùng biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn; nhà giáo, cán bộ quản lý giỏi, đi đầu trong đổi mới phương pháp chưa được phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời. Một số trường hợp điển hình tiên tiến còn mờ nhạt, thiếu sức thuyết phục.

Để thực hiện hiệu quả hơn công tác này, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục đào tạo, các đơn vị trực thuộc Bộ tích cực triển khai có hiệu quả phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” đã được phát động trong toàn ngành.

Cùng với đó, ngành đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến tập trung vào nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, tích cực đổi mới, sáng tạo trong dạy và học, có minh chứng, sản phẩm cụ thể, hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực, được đồng nghiệp, bạn bè, xã hội tôn vinh, học tập, làm theo.

Chỉ thị đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của cơ quan quản lý giáo dục các cấp. Đây phải là nơi kiến tạo, hỗ trợ phát huy tối đa phẩm chất và năng lực cá nhân; khuyến khích được nhiều tập thể, cá nhân tự nguyện tham gia thi đua đổi mới, sáng tạo, phấn đấu trở thành điển hình tiên tiến.

Các tập thể, cá nhân có nhiều đổi mới, sáng tạo trong dạy và học sẽ được lựa chọn, thẩm định và biểu dương, khen thưởng kịp thời theo định kỳ hàng quý, kết thúc học kỳ, kết thúc năm học.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến cũng phải thực sự được sâu sát, đổi mới và tạo sự lan tỏa trong phạm vi toàn ngành và cả nước.

Ngọc My