Infographic: Tăng cường khả năng phát hiện ma túy qua công tác kiểm tra, kiểm soát