(Chinhphu.vn) - Thực hiện Đề án Thí điểm thi tuyển chức danh cấp trưởng đối với một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải, Bộ Giao thông vận tải vừa có thông báo thi tuyển Vụ trưởng Vụ Vận tải.

Theo đó, đối tượng đăng ký dự thi gồm các cá nhân đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn được quy định; tự nguyện đăng ký dự thi và được Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt.

Điều kiện dự thi

Để tham dự thi tuyển, người dự thi phải đáp ứng các điều kiện chung là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có lý lịch rõ ràng; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; được cấp có thẩm quyền nhận xét, đánh giá đạt loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời hạn 03 năm liền kề trước năm tổ chức thi tuyển; có 5 năm công tác trở lên trong ngành, lĩnh vực liên quan đến công việc của chức danh thi tuyển; trong đó có ít nhất 3 năm làm công tác quản lý về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành liên quan đến công việc của chức danh thi tuyển; bảo đảm tuổi khi bổ nhiệm không quá 55 đối với nam và không quá 50 đối với nữ; có sức khỏe bảo đảm công tác.

Đồng thời, người dự thi không thuộc các đối tượng bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; đang trong thời gian thi hành kỷ luật; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án.

Tiêu chuẩn dự thi

Tiêu chuẩn chung của người dự thi, về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và trình độ, kinh nghiệm công tác đáp ứng được các tiêu chuẩn theo quy định của Nghị quyết Hội nghị lần thứ Ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đáp ứng các tiêu chuẩn theo các hướng dẫn hiện hành của Đảng, Chính phủ, Bộ Nội vụ, Quyết định số 3688/QĐ-BGTVT ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông vận tải.

Ngoài ra, người dự thi phải đáp ứng được các tiêu chuẩn cụ thể gồm: Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực quản lý của Bộ; đạt tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên; tốt nghiệp quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp; tốt nghiệp lý luận chính trị cao cấp trở lên; đạt trình độ C hoặc tương đương trở lên một trong các ngoại ngữ Anh, Đức, Pháp, Nga, Trung; sử dụng thành thạo máy tính và các trang thiết bị văn phòng; có ít nhất 05 năm công tác trong lĩnh vực giao thông vận tải; trong đó có ít nhất 03 năm làm công tác quản lý (quản lý đơn vị hoặc quản lý nhà nước) trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Người đăng ký dự thi gửi hồ sơ về Bộ Giao thông vận tải. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi trong giờ làm việc từ ngày 07-11/7/2014. Dự kiến, Bộ Giao thông vận tải sẽ tổ chức thi tuyển vào tháng 8/2014. Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo trên Trang Thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải (www.mt.gov.vn).

Xuân Lam