(Chinhphu.vn) -  Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu phải công bố Chiến lược phát triển của doanh nghiệp, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm của doanh nghiệp, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư hằng năm của doanh nghiệp, công bố tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp…

Ảnh minh họa

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư 02/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn việc công bố thông tin của công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Việc công bố thông tin phải do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, kịp thời và đầy đủ về thông tin do người được ủy quyền công bố thông tin công bố.

Trường hợp thực hiện công bố thông tin thông qua người được ủy quyền công bố thông tin, Doanh nghiệp phải gửi thông báo về người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin với Cơ quan thực hiện quyền chủ sở hữu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Người được ủy quyền công bố thông tin phải là người có thẩm quyền ký, đóng dấu theo quy định nội bộ của Doanh nghiệp.

Đối với công bố Chiến lược phát triển của doanh nghiệp, Thông tư quy định, doanh nghiệp xây dựng Chiến lược phát triển bao gồm các nội dung như định hướng, mục tiêu, quan điểm phát triển; định hướng các nhiệm vụ, nội dung triển khai thực hiện để đạt được các mục tiêu của chiến lược phát triển. Đối với chiến lược có nội dung quan trọng, liên quan hoặc ảnh hưởng đến bí mật và an ninh quốc gia, bí mật kinh doanh, doanh nghiệp báo cáo cơ quan thực hiện quyền chủ sở hữu quyết định việc công bố nhằm bảo đảm nội dung bí mật là phù hợp, tránh lạm dụng các quy định về nội dung bí mật làm hạn chế tính công khai, minh bạch về chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

Về công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm của doanh nghiệp, doanh nghiệp phải xây dựng và gửi Kế hoạch này đến Cơ quan thực hiện quyền chủ sở hữu để xem xét, phê duyệt. Doanh nghiệp phải công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm của doanh nghiệp không muộn hơn ngày 31/5 của năm đầu tiên của kỳ xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm, đồng thời gửi bản Kế hoạch này đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong vòng 5 ngày làm việc sau khi được phê duyệt.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm của doanh nghiệp trên Cổng thông tin doanh nghiệp Việt Nam của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (http://www.bussiness.gov.vn) trong vòng 5 ngày làm việc tính từ ngày nhận được từ doanh nghiệp.

Đối với Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư hằng năm của doanh nghiệp, Doanh nghiệp phải công bố Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư hằng năm không muộn hơn ngày 31/01 của năm thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư, đồng thời gửi bản Kế hoạch này đến Cơ quan thực hiện quyền chủ sở hữu và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong vòng 5 ngày làm việc sau khi các nội dung được Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty phê duyệt.

Doanh nghiệp cũng phải xây dựng và công bố chế độ tiền lương, tiền thưởng hằng năm của doanh nghiệp không muộn hơn ngày 31/3 hằng năm, đồng thời gửi đến Cơ quan thực hiện quyền chủ sở hữu và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong vòng 5 ngày làm việc sau khi được Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty phê duyệt.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 22/6/2015.

Khánh Linh