(Chinhphu.vn) - Đà Nẵng sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, đặc biệt là kiểm tra công tác cán bộ phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp sắp tới.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Đà Nẵng thảo luận cho ý kiến về công tác chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ Thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: VGP/Thế Phong

Ngày 15/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cho biết, để chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, đã thành lập các Tiểu ban văn kiện, nhân sự, tổ chức phục vụ Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025; thành lập tổ biên tập, tổ giúp việc Tiểu ban Văn kiện và triển khai kế hoạch xây dựng các văn kiện Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ Thành phố; thống nhất chọn Đảng bộ Quân sự Thành phố tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 trước để rút kinh nghiệm cho các đơn vị trong Đảng bộ Quân khu 5.

Hiện nay Đà Nẵng đang tiếp tục rà soát, kiện toàn nhân sự chủ chốt; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp cán bộ để chuẩn bị nhân sự Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy theo Kế hoạch số 45-KH/TU của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, gắn với thực hiện chủ trương về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đề án vị trí việc làm cơ quan Đảng, MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội và các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Đà Nẵng sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, đặc biệt là kiểm tra công tác cán bộ phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp. Triển khai thực hiện Quy định số 195-QĐ/TW ngày 18/6/2019 của Ban Bí thư về chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.

Trong phiên họp chiều 15/10, Ban Chấp hành Đảng bộ cũng đã thảo luận cho ý kiến về dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XXII và đề xuất chủ đề Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Sau Hội nghị này, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tổ chức hội nghị cán bộ để phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Về thời gian tiến hành đại hội: Đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu Đảng bộ cơ sở không quá 2 ngày, bắt đầu từ tháng 4/2020 và hoàn thành trước ngày 30/6/2020. Đảng bộ cơ sở đại hội điểm trong tháng 2/2020. Đại hội đại biểu Đảng bộ quận, huyện và Đảng bộ cấp trên cơ sở không quá 3 ngày, bắt đầu từ tháng 6/2020 và hoàn thành trước ngày 31/8/2020. Đảng bộ cấp trên cơ sở đại hội điểm trong tháng 4/2020.

Về công tác nhân sự, Bí Thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa nêu rõ: Việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy phải trên cơ sở quy hoạch, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và khả năng đáp ứng của cán bộ. Rà soát kỹ công tác cán bộ gắn với chuẩn bị đội ngũ cán bộ cho nhiệm kỳ mới. Chú trọng phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng. Đề cao trách nhiệm nêu gương của tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu và cán bộ tham mưu về công tác tổ chức cán bộ bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch. Thực hiện nghiêm túc Kết luận số 55-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp.

Thế Phong