(Chinhphu.vn) - Cách đây đúng 20 năm, Nghị định số 97/CP ngày 10/12/1993 đã đánh dấu sự ra đời của Đại học Quốc gia Hà Nội trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại một số trường đại học lớn và viện nghiên cứu khoa học ở Hà Nội, trong đó có trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ...
Đại học Quốc gia Hà Nội đang được xếp trong top 250 (5%) các trường đại học hàng đầu Châu Á, trong đó lĩnh vực khoa học tự nhiên lọt vào top 100.

Khi đó, Đảng và Nhà nước chủ trương xây dựng và phát triển một số trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu ứng dụng khoa học, chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, ngang tầm các đại học tiên tiến trong khu vực, tiến tới đạt trình độ quốc tế, giữ vai trò nòng cốt và “đầu tàu” đổi mới trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Đến nay, đã 20 năm sau ngày Chính phủ ban hành Nghị định về Đại học Quốc gia Hà Nội, trải qua không ít khó khăn, thử thách nhưng được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự ủng hộ của các bộ, ngành, TP. Hà Nội, các đối tác trong và ngoài nước, bằng sự nỗ lực vươn lên, Đại học Quốc gia Hà Nội đã đạt được những thành tựu đáng kể.

Đại học Quốc gia Hà Nội đã thực hiện đúng mô hình đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực đang từng bước được hoàn thiện theo định hướng đại học nghiên cứu. Xây dựng được môi trường học thuật thuận lợi để thu hút sự quan tâm của giới trí thức trong và ngoài nước từ đó xây dựng, phát triển đội ngũ, thu hút nhân tài. Bước đầu thực hiện thành công nhiệm vụ đào tạo chất lượng cao, trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài thông qua các chương trình đào tạo cử nhân khoa học tài năng, chất lượng cao, tập trung xây dựng và phát triển một số ngành, chuyên ngành đào tạo đạt chuẩn quốc tế...

Các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ đã được Đại học Quốc gia Hà Nội thúc đẩy theo định hướng đại học nghiên cứu với tinh thần khoa học vị nhân sinh, hướng tới phục vụ cộng đồng.

Đặc biệt, vị thế quốc tế của Đại học Quốc gia Hà Nội không ngừng tăng lên, được tổ chức xếp hạng đại học quốc tế xếp trong top 250 (5%) các trường đại học hàng đầu Châu Á, trong đó lĩnh vực khoa học tự nhiên lọt vào top 100...

Những thành tựu này đã chứng minh thuyết phục cho việc quyết định thành lập Đại học Quốc gia Hà Nội là một chủ trương đúng đắn, phù hợp quy luật, thể hiện tầm nhìn chiến lược, sáng suốt của Đảng và Nhà nước về vai trò quan trọng của giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ đối với công cuộc chấn hưng đất nước...

Đúng dịp kỷ niệm 20 năm Ngày Chính phủ ban hành Nghị định đầu tiên về Đại học Quốc gia Hà Nội, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị định mới về Đại học Quốc gia Hà Nội (Nghị định số 186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013). Nghị định mới đã cụ thể hóa một bước thực hiện Luật Giáo dục Đại học, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế và địa vị pháp lý cao của Đại học Quốc gia Hà Nội trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Nghị định cũng tạo điều kiện cho Đại học Quốc gia Hà Nội được quyền tự chủ cao trong các hoạt động về đào tạo, nghiên cứu khoa học, tài chính, quan hệ quốc tế và tổ chức bộ máy và có cơ chế tài chính đặc thù do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Đây là niềm vui lớn, là động lực to lớn đối với các thế hệ thầy và trò của Đại học Quốc gia Hà Nội trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 và lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Nhật Nam