(Chinhphu.vn) - Ngày 27/8, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt thực hiện Kết luận số 44 và Kết luận số 45 của Ban Bí thư đối với việc thực hiện Chỉ thị 09 và Chỉ thị 18 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.


Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công  phát biểu tại Hội nghị

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 68 điểm cầu trên toàn quốc.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn đã trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 09 và Chỉ thị 18 của Ban Bí thư; khẳng định trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ban, ngành, các cấp ủy, chính quyền địa phương đã nghiêm túc triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và cán bộ, đảng viên đối với công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được nâng cao hơn. 100% tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ban hành nhiều chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật quan trọng góp phần định hướng, tạo hành lang pháp lý cho công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự được đẩy mạnh từ công tác tham mưu, ban hành các văn bản chỉ đạo đến đổi mới về nội dung, hình thức…

Các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển ngày một đa dạng, phong phú, thiết thực, có hiệu quả, mang tính xã hội hóa cao.

Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành đã xác định công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia. 

Ý thức tự giác chấp hành các quy đình về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của người tham gia giao thông có chuyển biến hơn. Số người chết và bị thương do tai nạn giao thông giảm dần qua từng năm. Số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe tải được kiềm chế.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đã quán triệt những nội dung cơ bản của Kết luận số 44 và Kết luận số 45 của Ban Bí thư, những nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian tới.

Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 127 ngày 22/5/2019 và Kế hoạch số 138 ngày 18/6/2019 gửi đến các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương.

Cụ thể, đối với việc thực hiện Kết luận số 44 của Ban Bí thư, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng có trách nhiệm quán triệt và có chương trình, kế hoạch hành động cụ thể; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện; kịp thời động viên, khen thưởng, tuyên truyền nêu gương người tốt, những kinh nghiệm hay trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, khắc phục những sơ hở, yếu kém trong quá trình thực hiện.

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, trước hết là người đứng đầu phát huy vai trò, chức trách, nhiệm vụ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học... an toàn. 

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Đối với việc thực hiện Kết luận số 45 của Ban Bí thư, Bộ trưởng Tô Lâm cốt lõi là giáo dục và yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên phải tự giác nêu gương chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, vận động người dân có ý thức khi tham gia giao thông và tích cực tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, xây dựng nếp sống văn hóa giao thông, văn minh trong cộng đồng dân cư.
Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cấp ủy Đảng để đôn đốc, hướng dẫn thực hiện và xem xét biểu dương, khen thưởng, xử lý trách nhiệm đối với cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 18 và Kết luận số 45 của Ban Bí thư.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về việc lấy tiêu chí chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên; là một tiêu chuẩn đánh giá, phân loại cuối năm và hạnh kiểm đạo đức đối với học sinh, sinh viên.

Nguyễn Hoàng