(Chinhphu.vn) - Ngày 17/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị đánh giá 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong 3 năm qua, Đảng ủy Khối đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương để cụ thể hóa, sớm triển khai thực hiện Chỉ thị đã  tạo được những chuyển biến tích cực trong toàn Đảng bộ, tạo được sức lan tỏa tích cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan Trung ương.

Việc học tập, quán triệt và tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/W và các chuyên đề hằng năm được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, trực tiếp đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, nhằm nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức, thực hiện việc nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc thực hiện 4 nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cụ thể hóa và triển khai tích cực bằng những công việc, phần việc cụ thể. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn  biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã tạo động lực để nhiều tổ chức đảng, cấp ủy lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đối ngoại, xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tạo ra những chuyển biến tích cực trong đó có nhiều lĩnh vực khó trên cả phương diện “xây” và “chống”.

Các việc làm tích cực như: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng môi trường văn hóa, đạo đức công vụ; xây dựng chính phủ điện tử; thực hiện hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính,… cho thấy bước chuyển biến tích cực, thực chất trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối khẳng định, kết quả việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong 3 năm qua là kết quả của cả quá trình, nỗ lực “mưa dầm thấm lâu” từ những năm trước đó, song từ đầu nhiệm kỳ XII đến nay, nhiệm vụ này được tập trung hơn, quyết liệt hơn, trở thành trách nhiệm, việc làm thường xuyên của các tổ chức đảng, đảng viên trong các cơ quan Trung ương.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, năm 2019, Đảng ủy Khối và các đảng bộ trực thuộc cần tích cực hơn nữa, trách nhiệm hơn nữa để thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ của nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp, hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội XII của Đảng đã đề ra; chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Đồng thời, năm 2019 cũng là năm đánh dấu mốc 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí đề  nghị: Các cấp ủy trong Đảng bộ Khối tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên, liên tục, sinh động, hiệu quả, phát huy thế mạnh của các loại hình tuyên truyền báo chí, không để tình trạng thông tin “rời rạc” để thông tin “chìm khuất”, “lẫn” với các dòng thông tin khác; tiếp tục học tập, làm theo chuyên đề năm 2019, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan và trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo.

Từng cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối tiếp tục rà soát, xác định lại lựa chọn cho đúng, trúng và phù hợp, thực hiện nội dung đột phá để tổ chức thực hiện theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối tập trung chỉ đạo, phối hợp tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh; xuất bản cuốn sách ảnh gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị ở tất cả các cấp theo hướng tăng cường tự kiểm tra, giám sát, tập trung ở chi bộ, nhất là tự giám sát của đảng viên trong thực hiện việc học tập và làm theo; vừa kiểm tra, giám sát, vừa tiếp tục rà soát, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức đảm bảo tính phù hợp và thúc đẩy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Tăng cường sâu sát cơ sở, nắm  bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, mở rộng dân chủ trong đối thoại, xử lý kịp thời điểm nóng phát sinh. Phát hiện và kịp thời biểu dương điển hình tiên tiến để lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực ở cơ sở.

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã trao Quyết định khen thưởng cho 46 tập thể, 34 cá nhân thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương “có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2018”./.