(Chinhphu.vn) - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 17/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia theo quyết định số 57/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, đối tượng được hưởng trợ cấp một lần là những người làm việc trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia theo yêu cầu của bạn và những người đi làm nhiệm vụ phục vụ chuyên gia, gồm: Người đã nghỉ hưu hoặc nghỉ việc vì mất sức lao động nhưng chưa được hưởng chế độ trợ cấp theo quy định tại Khoản 7 Điều 2 Quyết định số 87-CT ngày 1/3/1985 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về chế độ, chính sách đối với cán bộ sang giúp Lào và Campuchia; Người đang công tác hoặc nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu trí, thôi việc.

Thông tư quy định, hồ sơ xét hưởng trợ cấp một lần gồm: 1- Tờ khai của người hưởng trợ cấp theo mẫu (trường hợp người hưởng trợ cấp đã chết thì thân nhân trực tiếp của người hưởng trợ cấp lập Tờ khai của thân nhân người hưởng trợ cấp); Quyết định cử đi và Quyết định về nước của cơ quan có thẩm quyền đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào giai đoạn từ 1/5/1975 đến 31/12/1988, sang giúp Campuchia giai đoạn từ 1/1/1979 đến 31/8/1989 (trường hợp bị thất lạc hoặc không có đủ Quyết định cử đi, Quyết định về nước thì phải có Giấy xác nhận thời gian làm chuyên gia).

2- Quyết định nghỉ hưu đối với người đã nghỉ hưu hoặc Quyết định nghỉ việc do mất sức lao động đối với người nghỉ việc do mất sức lao động của cơ quan có thẩm quyền mà tại Quyết định chưa có khoản trợ cấp theo quy định tại Khoản 7 Điều 2 Quyết định 87-CT ngày 1/3/1985 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về chế độ, chính sách đối với cán bộ sang giúp Lào và Campuchia.

4- Quyết định nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu trí đối với người nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu trí, Quyết định thôi việc đối với người đã thôi việc của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi người hưởng trợ cấp nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu trí hoặc thôi việc và hồ sơ lý lịch khai trước khi nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu trí hoặc thôi việc có xác nhận của cơ quan quản lý.

Thông tư cũng quy định, người hưởng trợ cấp hoặc thân nhân người hưởng trợ cấp nộp 1 bộ hồ sơ theo quy định cho UBND cấp xã nơi người lập Tờ khai đăng ký hộ khẩu thường trú để tổng hợp giải quyết theo thủ tục.

UBND cấp tỉnh chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; thẩm định hồ sơ người hưởng trợ cấp; tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gửi quyết định và danh sách đối tượng hưởng trợ về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra.

Thông tư liên tịch này có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2014.

Đối tượng có thời gian làm việc thực tế tại Lào và Campuchia từ đủ 12 tháng trở lên (kể cả cộng dồn) được hưởng trợ cấp một lần, cứ một năm (đủ 12 tháng) được trợ cấp là 3 triệu đồng, nhưng tối đa không quá 36 triệu đồng.

Khi tính thời gian hưởng trợ cấp một lần, nếu có tháng lẻ thì đủ 6 tháng trở lên được tính tròn 1 năm, dưới 6 tháng được tính bằng nửa năm.

Vân Hoa