(Chinhphu.vn) - Sáng 30/9, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì Hội nghị giao ban kết quả công tác quý III và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10 và quý IV năm 2021 của Bộ Nội vụ. Theo đó, một trong những nhiệm vụ thời gian tới được Bộ Nội vụ đưa ra là: Khẩn trương xây dựng hồ sơ Dự án Luật Dân chủ cơ sở trình Chính phủ cho ý kiến trước ngày 31/12/2021, để trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XV.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP
Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh cho biết, quý III năm 2021, Bộ Nội vụ đã đạt “mục tiêu kép” vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch, vừa hoàn thành toàn diện, hiệu quả các mặt công tác của Bộ.

Các vụ, cục, đơn vị đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo Bộ xây dựng nhiều văn bản, đề án lớn, quan trọng theo Chương trình công tác đảm bảo tiến độ, chất lượng. Liên tiếp trong hai tháng 7 và 8/2021, Bộ Nội vụ không có nhiệm vụ nợ đọng hoặc chậm tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Về công tác xây dựng thể chế, Bộ Nội vụ đã trình Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), đã được Ủy ban Xã hội của Quốc hội tổ chức thẩm tra chính thức để trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến vào kỳ họp thứ hai; đã gửi Bộ Tư pháp thẩm định Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Lưu trữ (sửa đổi).

Bộ Nội vụ cũng đã trình Bộ Chính trị về việc lùi thời điểm thực hiện chế độ tiền lương mới theo yêu cầu tại Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương; tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua Đề án cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 1 nghị định, 2 nghị quyết, 2 chỉ thị, 3 quyết định; trình Thủ tướng Chính phủ 8 dự thảo quyết định và báo cáo thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Trong quý IV năm 2021, Bộ Nội vụ dự kiến tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tập trung xây dựng, hoàn thiện các văn bản, đề án trong Chương trình công tác năm 2021 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nội vụ, không để nợ đọng.

Tiếp tục hoàn thiện dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) sau khi Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội Khóa XV. Khẩn trương xây dựng hồ sơ Dự án Luật Dân chủ cơ sở trình Chính phủ cho ý kiến trước ngày 31/12/2021, để trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khoá XV.

Tham mưu Ban Chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cho ý kiến thẩm định dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; hoàn thiện Đề án “Sắp xếp các tổ chức quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ”; Đề án “Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng nhân tài”, Đề án "Sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện Hành chính Quốc gia"...

Tổ chức tổng kết Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021; đồng thời, đề xuất sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tham mưu ban hành kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của Bộ Nội vụ; xây dựng và trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt Đề án chuyển đổi số của Bộ Nội vụ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Lê Sơn