(Chinhphu.vn) - Các Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không tuyển dụng công chức ngạch nhân viên kiểm soát thị trường kể từ ngày 1/5/2015.

Ảnh minh họa

Đây là nội dung tại Thông tư 02/2015/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức quản lý thị trường. Thông tư có hiệu lực thi hành từ 1/5/2015.

Thông tư quy định rõ các chức danh và mã số ngạch công chức quản lý thị trường, bao gồm: Kiểm soát viên chính thị trường, Mã số ngạch: 21.188; Kiểm soát viên thị trường, Mã số ngạch: 21.189; Kiểm soát viên trung cấp thị trường, Mã số ngạch: 21.190.

Về tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, Ngạch kiểm soát viên chính thị trường phải đáp ứng các tiêu chuẩn như: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác; Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch kiểm soát viên chính thị trường; Có chứng chỉ ngoại ngữ…

Kiểm soát viên thị trường phải đáp ứng tiêu chuẩn: có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác; Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch kiểm soát viên thị trường…

Kiểm soát viên trung cấp thị trường phải có bằng tốt nghiệp Trung cấp dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng với chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác; Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch kiểm soát viên trung cấp thị trường;

Quy định chuyển tiếp về ngạch nhân viên kiểm soát thị trường, Thông tư nêu rõ, các Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không tuyển dụng công chức ngạch nhân viên kiểm soát thị trường kể từ ngày Thông tư có hiệu lực.

Công chức giữ ngạch nhân viên kiểm soát thị trường trước đây được thực hiện các chế độ, chính sách như hiện nay trong thời hạn 05 năm kể từ ngày Thông tư có hiệu lực.

Đối với công chức quản lý thị trường hiện đang giữ ngạch nhân viên kiểm soát thị trường tính đến ngày Thông tư có hiệu lực có tuổi đời dưới 55 tuổi đối với nam và dưới 50 tuổi đối với nữ, cơ quan sử dụng công chức phải bố trí cho công chức học tập nâng cao trình độ để đủ tiêu chuẩn của ngạch công chức quản lý thị trường cao hơn; nếu công chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện ở ngạch kiểm soát viên trung cấp thị trường thì cơ quan sử dụng công chức báo cáo cơ quan quản lý công chức để xem xét, quyết định bổ nhiệm vào ngạch kiểm soát viên trung cấp thị trường; nếu công chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện ở ngạch kiểm soát viên thị trường thì cơ quan sử dụng công chức báo cáo cơ quan quản lý công chức xem xét để công chức được dự thi nâng lên ngạch kiểm soát viên thị trường theo quy định.

Trường hợp công chức được cử đi học tập nâng cao trình độ mà không tham gia học tập hoặc kết quả học tập không đạt yêu cầu thì cơ quan sử dụng công chức báo cáo cơ quan quản lý công chức xem xét bố trí lại công tác hoặc thực hiện tinh giản biên chế.

Công chức quản lý thị trường hiện đang giữ ngạch nhân viên kiểm soát thị trường tính đến ngày Thông tư có hiệu lực có tuổi đời từ đủ 55 tuổi trở lên đối với nam và từ đủ 50 tuổi trở lên đối với nữ khi không có nhu cầu hoặc không được cử đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn được bảo lưu chế độ, chính sách của ngạch nhân viên kiểm soát thị trường cho đến tuổi nghỉ hưu.

Lan Phương