(Chinhphu.vn) – Trong năm 2016, NHCSXH sẽ nỗ lực huy động, khai thác các nguồn vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người nghèo và đối tượng chính sách, bảo đảm hoàn thành tốt chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ tín dụng 8% so với năm 2015 (tương đương khoảng 10.250 tỉ đồng).

Ảnh: VBSP

Ngày 10/1/2016, tại Hà Nội, NHCSXH Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Năm 2016, năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020, toàn hệ thống NHCSXH nỗ lực bảo đảm nguồn vốn đáp ứng nhu cầu giải ngân các chương trình tín dụng

Cụ thể là căn cứ kế hoạch tăng trưởng tín dụng được Thủ tướng Chính phủ giao, NHCSXH sẽ nỗ lực huy động, khai thác các nguồn vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách, bảo đảm hoàn thành tốt chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ tín dụng 8% so với năm 2015 (tương đương khoảng 10.250 tỉ đồng).

Trong đó ưu tiên cho các tỉnh có tỉ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020), các tỉnh có dư nợ hộ nghèo, hộ cận nghèo thấp hơn so với bình quân chung toàn quốc và các tỉnh có điều kiện kinh tế khó khăn, huyện nghèo, xã nghèo, vùng biên giới, hải đảo…

Bên cạnh đó, NHCSXH tham mưu cho các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền kịp thời về các chính sách tín dụng của Đảng và Nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác dưới nhiều hình thức.

Cùng với đó, bám sát kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao để huy động mọi nguồn lực nhằm bảo đảm nguồn vốn đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu giải ngân các chương trình tín dụng; chủ động triển khai nghiệp vụ tín dụng đối với các chương trình tín dụng mới; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan rà soát, điều tra hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020.

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 của NHCSXH cho biết đến 31/12/2015, tổng nguồn vốn của đơn vị đạt trên 147.000 tỉ đồng, tăng gần 10.400 tỉ đồng (tăng 7,6%) so với năm 2014; tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách đạt trên 142.000 tỉ đồng, tăng trên 13.000 tỉ đồng (tăng 10,1%) so với thực hiện năm 2014, với gần 6,9 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ, hoàn thành 99,4% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.

Doanh số cho vay đạt gần 49.200 tỉ đồng, bằng 124% so với doanh số cho vay năm 2014, tạo điều kiện cho trên 2,3 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn; góp phần giúp trên 400.000 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm cho trên 173.000 lao động từ chương trình cho vay giải quyết việc làm, trên 2.400 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp trên 103.000 lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn (lần đầu) học tập trong năm; xây dựng 5.300 căn nhà phòng, tránh bão, lụt cho hộ nghèo các tỉnh miền Trung và gần 2.500 căn nhà vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long…

Trong năm, NHCSXH đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng. Nợ quá hạn, nợ khoanh giảm còn 0,78%.

Về kết quả sau 1 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương  Đảng, Chỉ thị đã có tác động tích cực đối với hoạt động của NHCSXH về tập trung nguồn vốn, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của NHCSXH, giúp cho hoạt động của hệ thống NHCSXH ngày càng ổn định và phát triển bền vững.

Thanh Phương