(Chinhphu.vn) - Sáng ngày 20/12, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2013 triển khai nhiệm vụ năm 2014 của ngành.

Ảnh VGP/Đăng Linh
Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn, công tác của ngành Nội vụ trong thời gian qua đã đạt được những thành tựu khá rõ rệt, về tổ chức bộ máy và biên chế, quản lý, đào tạo và chế độ tiền lương cán bộ, công chức, viên chức, cải cách hành chính.
 
Bộ đã trình Chính phủ dự thảo 2 Nghị định thay thế Nghị định số 13/2008/NĐ-CP và Nghị định 14/2008/NĐ-CP quy định các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; trình Ban Cán sự đảng Chính phủ đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức theo tinh thần giữ ổn định biên chế.

Cũng theo Thứ trưởng Trần Anh Tuấn, lãnh đạo Bộ Nội vụ và các cơ quan điều hành với nhiều nỗ lực, cố gắng để triển khai thực hiện tốt các chương trình công tác, các đơn vị trong ngành luôn bám sát đường lối, quan điểm, định hướng của Đảng để triển khai thực hiện nhiệm vụ, đổi mới chương trình nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phù hợp với các đối tượng và yêu cầu của công việc được quan tâm và nghiên cứu thực hiện.

Đại biểu tại các điểm cầu đánh giá cao những kết quả đạt được của công tác ngành Nội vụ trong thời gian qua như xây dựng đề án “Đẩy mạnh cải cách hành chính, thu gọn đầu mối, tinh giản biên chế khu vực hành chính sự nghiệp”, chuẩn bị để Ban cán sự đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị, Đề án “Tiếp tục đổi mới hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở” và đã được Trung ương thông qua kết luận số 64-KL/TW tại Hội nghị Trung ương 7 khóa XI.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thẳng thắn đánh giá chất lượng và tiến độ các nhiệm vụ được giao, phương hướng và nhiệm vụ năm 2014, trong đó, chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng luật, pháp lệnh, và các văn bản, đề án, về cải cách hành chính triển khai mô hình một cửa, tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức đào tạo, bồi dưỡng, thi tuyển chức danh lãnh đạo, thu hút nhân tài.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình yêu cầu ngành Nội vụ phải đẩy mạnh xây dựng các đề án, dự án, văn bản bảo đảm tiến độ, chất lượng mà Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; nghiêm túc triển khai các đề án, dự án, văn bản đã được thông qua.

Ngành Nội vụ cần đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, hiệu quả; tập trung đẩy mạnh việc xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức để làm cơ sở xác định biên chế và đổi mới cơ chế quản lý công chức, viên chức kết hợp với hoàn thiện việc xây dựng và sửa đổi bổ sung hệ thống tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức.

Cùng với đó, phải thường xuyên thanh tra, kiểm tra, trong đó chú trọng thanh tra, kiểm tra công vụ, việc thi tuyển, bổ nhiệm, nâng ngạch công chức, viên chức để tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước...

Đăng Linh