(Chinhphu.vn) - Ngày 20/9, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Bộ.
Đây là một trong những hoạt động nhằm triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2012-2016”.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hồ Xuân Sơn cho biết công tác phòng, chống tham nhũng luôn được lãnh đạo Bộ Ngoại giao quan tâm chỉ đạo thực hiện, được gắn chặt chẽ với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách thủ tục hành chính, áp dụng công nghệ thông tin, tin học và việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng của Bộ Ngoại giao thường xuyên chỉ đạo sát sao công tác phòng, chống tham nhũng, cũng như công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, công chức của Bộ ở trong và ngoài nước.

Tại Hội nghị, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra (Thanh tra Chính phủ) Đinh Văn Minh đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ; Công ước Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng và tình hình thực thi Công ước của Việt Nam và những nghị định liên quan.

Bảo Trâm