(Chinhphu.vn) - Tổng cục Hải quan đặt ra mục tiêu, trong quý I/2019 sẽ giảm tối thiểu 10 chi cục.

Ngành hải quan sẽ giảm tối thiểu 10 chi cục. Ảnh minh họa
Đây là một trong những mục tiêu mà Tổng cục Hải quan xây dựng trong kế hoạch hành động để thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Cụ thể, kế hoạch này đã đặt ra mục tiêu và nhiệm vụ: Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Tổng cục Hải quan tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thông suốt đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa ngành và hội nhập kinh tế quốc tế. Thực hiện tinh giảm biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức. Đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập của Tổng cục Hải quan.

Theo đó, đến năm 2019 ngành hải quan sẽ cơ bản hoàn thành nhiệm vụ sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan, thực hiện giảm số lượng chi cục hải quan, đổi (tổ) thuộc chi cục hải quan và đơn vị tương đương, đảm bảo tối thiểu 10 chi cục hải quan.

Đến năm 2021, thực hiện tinh giảm tối thiểu 10% biên chế toàn ngành so với năm 2015, tương ứng mỗi năm giảm 1,5%, gắn tinh giảm biên chế với sắp xếp bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, người lao động.

Ban hành kèm theo kế hoạch này, Tổng cục Hải quan cũng đã xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể: Trong quý I/2019 sẽ giảm tối thiểu 10 chi cục hải quan, quý IV/2019 sẽ sắp xếp, tổ chức lại các phòng thuộc cấp cục và đơn vị tương đương thuộc Tổng cục Hải quan và các đơn vị thuộc và trực thuộc cục hải quan tỉnh, thành phố.

Đến quý I/2020 sẽ sắp xếp, tổ chức lại các cục hải quan tỉnh, thành phố theo tiêu chí tại Nghị định 36/2015/NĐ-CP.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập của Tổng cục Hải quan sẽ thực hiện sắp xếp, tổ chức lại theo lộ trình, kế hoạch của Bộ Tài chính.

(theo Báo Hải quan)