(Chinhphu.vn) - Sáng 27/12, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự  và chỉ đạo hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự hội nghị - Ảnh: VGP/Lê Sơn
Báo cáo của Bộ Nội vụ cho biết, năm 2019, ngành nội vụ đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn được giao.

Cụ thể, trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước, Bộ Nội vụ luôn xác định là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên cần tập trung thực hiện, các văn bản, đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Việc đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho các bộ, ngành và địa phương bước đầu đạt được kết quả tích cực, thúc đẩy tính độc lập, chịu trách nhiệm trong việc quyết định và tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị; chính sách tinh giản biên chế bước đầu góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm chi trả ngân sách, giảm chi thường xuyên, cải cách tiền lương, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Các địa phương đã tích cực, chủ động rà soát, sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất đơn vị sự nghiệp công lập; tham mưu cấp có thẩm quyền thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đúng tiến độ.

Công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, công chức, viên chức được tổ chức thực hiện đúng kế hoạch, quy hoạch và yêu cầu tiến độ đề ra; quyền  tự do tín ngưỡng và tôn giáo của nhân dân được bảo đảm, củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng của Nhà nước.

Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm được thực hiện thường xuyên, kịp thời và đạt được nhiều kết quả tích cực, công tác thông tin báo cáo phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cấp có thẩm quyền được chấn chỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ Nội vụ cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, yếu kém cần khắc phục.

Đó là, việc xây dựng thể chế, chính sách vẫn còn một số văn bản chưa phù hợp, thiếu tính khả thi, tiến độ chậm, chất lượng chưa cao, vẫn còn xin rút, xin lùi thời hạn trình các văn bản.

Việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy cơ quan chuyên môn ở một số địa phương thực hiện thí điểm chưa được thực hiện đồng bộ, thống nhất; thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã còn vướng mắc, bất cập, chưa được hướng dẫn cụ thể, kịp thời; giải quyết chính sách cho cán bộ, công chức dôi dư sau khi sắp xếp các đơn vị hành chinhs cấp huyện, cấp xã còn khó khăn.

Công tác đề bạt, bổ nhiệm, quản lý, sử dụng, luân chuyển cán bộ, công chức ở một số bộ ngành, địa phương chưa đúng quy định, gây bức xúc trong dư luận; một số cán bộ, công chức, viên chức khi giải quyết công việc liên quan đến tổ chức và người dân chưa thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, vẫn còn những biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu.

Công tác phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong giải quyết công việc chưa được tốt, công tác tham mưu, nắm tình hình, xử lý thông tin chưa chủ động, kịp thời, nhất là liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo.

Trên cơ sở kết quả đạt được, Bộ Nội vụ xác định phương châm hành động của năm 2020 là “Hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy, siết chặt kỷ cương, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin”.

Trong đó, xác định trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành là: Đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện thể chế về tổ chức, bộ máy; hoàn thiện danh mục và bản mô tả vị trí việc làm để hoàn thiện sắp xếp, bố trí cán bộ và tinh giản biên chế; thí điểm thực hiện phương án sáp nhập cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện; khẩn trương hoàn thiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những vi phạm trong thực thi công vụ; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Lê Sơn