(Chinhphu.vn) - Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Toàn án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự.

Mục đích của việc phối hợp này nhằm tăng cường trách nhiệm, năng lực tổ chức thực hiện và sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan. Đồng thời, bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất từ Trung ương đến địa phương nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác thi hành án dân sự.

Quy chế quy định cụ thể các nội dung phối hợp giữa các đơn vị như phối hợp trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án dân sự; phối hợp trong việc hướng dẫn quyền yêu cầu thi hành án dân sự, cấp và chuyển giao bản án, quyết định; phối hợp trong quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ về thi hành án dân sự; phối hợp trong kiểm tra về thi hành án dân sự...

Quy chế nêu rõ, đối với các bản án, quyết định về vụ án hình sự có phần tiền, tài sản phải thi hành án, Tòa án Nhân dân Tối cao chỉ đạo Tòa án Nhân dân địa phương, trong thời hạn 10 ngày, kể từ khi có quyết định thi hành án hình sự đối với bị cáo thì thông báo bằng văn bản đến cơ quan thi hành án dân sự biết để việc tổ chức thi hành án dân sự được nhanh chóng và thuận lợi.

Phối hợp cưỡng chế thi hành án dân sự

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao chỉ đạo Viện Kiểm sát Nhân dân cấp dưới, Bộ Tư pháp chỉ đạo Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp tham gia phối hợp cưỡng chế thi hành dân sự khi có đề nghị của cơ quan thi hành án dân sự.

Mỗi năm ít nhất một lần, Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Tổng cục Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Bộ Công an, Tòa dân sự Toà án Nhân dân Tối cao, Vụ kiểm sát thi hành án dân sự Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra công tác thi hành án dân sự và công tác phối hợp trong thi hành án dân sự ở địa phương.

Bên cạnh đó, định kỳ hằng quý, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao chỉ đạo Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp chủ trì, phối hợp với Toà án Nhân dân và các cơ quan thi hành án dân sự ở địa phương thực hiện việc rà soát, đánh giá, xác định các bản án tuyên không rõ, khó thi hành do cơ quan thi hành án dân sự cung cấp. Bên cạnh đó, bàn biện pháp giải quyết.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao trong việc tổ chức họp liên ngành bàn biện pháp chỉ đạo việc thi hành các vụ án lớn, phức tạp, khó thi hành. Việc thành lập Ban Chỉ đạo thi hành án để chỉ đạo thi hành các vụ việc thi hành án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng về chính trị, an ninh, trật tự, an toàn xã hội thực hiện theo quy định của pháp luật...

Bộ Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, làm đầu mối trong việc tổ chức thực hiện Quy chế này.

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2013.

Hà An