(Chinhphu.vn) – Cùng với 7 luật được thông qua, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã cho ý kiến đối với 9 dự án Luật. Các ý kiến đóng góp đối với 9 dự án Luật rất sinh động, đa chiều, thiết thực. Quốc hội đã giao Chính phủ tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi các đối tượng chịu sự tác động, các chuyên gia, nhà khoa học để nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo, trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp sau.


Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, có 9 dự án luật được Quốc hội cho ý kiến. Cụ thể các dự án luật đó là: Luật Chứng khoán (sửa đổi); Luật Thư viện; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước; Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) đã được Quốc hội tập trung thảo luận về: Mở rộng phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng đối với khu vực không có quan hệ lao động; hoàn thiện chế độ pháp lý về hợp đồng lao động; các quy định về tiền lương, thời giờ làm việc, mở rộng khung thỏa thuận về giờ làm thêm, điều chỉnh tuổi nghỉ hưu, các chính sách đối với lao động nữ; quy định về tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở nằm ngoài hệ thống tổ chức Công đoàn; quy định về đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, giải quyết tranh chấp lao động trong bối cảnh có thêm tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở...

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã được Quốc hội tập trung thảo luận về: Vấn đề tinh gọn bộ máy cơ quan hành chính nhà nước; quy định khung số lượng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, số lượng Phó Trưởng Ban chuyên trách của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; việc phân quyền, phân cấp, ủy quyền giữa Trung ương với địa phương và giữa các cấp chính quyền địa phương; bộ máy giúp việc của chính quyền địa phương; việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính không đủ tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số…

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức đã được Quốc hội tập trung thảo luận về: Phạm vi sửa đổi, bổ sung; đối tượng là công chức; chính sách đối với người có tài năng; phân loại đánh giá cán bộ, công chức; ngạch công chức; tuyển dụng công chức; liên thông đội ngũ cán bộ, công chức; xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, kể cả đối với người đã nghỉ việc, nghỉ hưu; chế độ hợp đồng đối với viên chức tuyển dụng mới...

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước đã được Quốc hội tập trung thảo luận về: Việc bổ sung quy định để thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; nhiệm vụ giám định tư pháp; thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, xử phạt vi phạm hành chính; vấn đề chồng chéo trong hoạt động giữa kiểm toán, thanh tra, kiểm tra; tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành...

Dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi) được Quốc hội tập trung thảo luận sửa đổi, bổ sung các nội dung về: Vị trí, quyền hạn, nhiệm vụ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; mô hình tổ chức của Sở Giao dịch chứng khoán; điều kiện chào bán chứng khoán; quản trị công ty đại chúng; tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam; thanh tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán…

Dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi) đã được Quốc hội tập trung thảo luận về: Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của dân quân tự vệ; tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp; Ban chỉ huy quân sự cấp xã; chế độ, chính sách và nhiệm vụ chi cho hoạt động của dân quân tự vệ tại địa phương, cơ sở...

Dự án Luật Lực lượng dự bị động viên quy định về xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên; chế độ, chính sách, kinh phí bảo đảm, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Quốc hội đã tập trung thảo luận về: Đăng ký, quản lý, sắp xếp, huy động phương tiện kỹ thuật; các trường hợp huy động, thẩm quyền huy động lực lượng dự bị động viên; chế độ, chính sách và chế độ trợ cấp đối với quân nhân và gia đình quân nhân dự bị…

Dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam quy định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Quốc hội đã tập trung thảo luận về: các hành vi bị nghiêm cấm; quyền và nghĩa vụ của công dân; cấp hộ chiếu, giấy thông hành; điều kiện xuất cảnh, nhập cảnh; các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh…

Dự án Luật Thư viện quy định về hoạt động thư viện; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Quốc hội đã tập trung thảo luận về: chính sách phát triển thư viện; mô hình hoạt động, phân loại thư viện; thẩm quyền thành lập thư viện; thư viện số và hoạt động liên thông giữa các loại hình thư viện…

Nguyễn Hoàng