(Chinhphu.vn) - "Toàn quân tham gia xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" là chủ đề được Quân đội lựa chọn để tổ chức Ngày Pháp luật năm 2013.
Tổ chức Ngày Pháp luật ở cấp đại đội. Ảnh qdnd.vn

Tổng cục Chính trị vừa ban hành Hướng dẫn thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2013. Theo đó, chủ đề Ngày Pháp luật năm 2013 là: "Toàn quân tham gia xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Ngày Pháp luật năm 2013 được triển khai trong 1 tuần (từ 4-10/11, cao điểm là ngày 9/11), với nội dung tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật (9/11); vị trí, vai trò của Hiến pháp và những quan điểm, nội dung cơ bản sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Đồng thời quân đội cũng sẽ thông tin về tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật của các đơn vị và toàn quân trong năm 2013 và nội dung, biện pháp tăng cường kỷ luật trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, việc tổ chức Ngày Pháp luật năm 2013 trong quân đội còn là dịp biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội.

Để các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2013 đem lại hiệu quả thiết thực, Tổng cục Chính trị yêu cầu các cơ quan, đơn vị toàn quân quán triệt đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung, yêu cầu về Ngày Pháp luật được quy định trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Nghị định 28/2013/NĐ-CP của Chính phủ,

Tổng cục lưu ý việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật phải bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của từng đơn vị.

Từ năm 2013, các đơn vị thực hiện "Ngày Pháp luật" hằng năm vào ngày 9/11, bên cạnh đó vẫn tổ chức Ngày Pháp luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam theo Chỉ thị số 04/CT-BQP ngày 20/1/2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật trong quân đội.

 Bình Minh