(Chinhphu.vn) - Năm 2021, hai lực lượng Quân đội và Công an tăng cường phối hợp trong thực hiện các đề án, phương án, chuyên án và kế hoạch nghiệp vụ tại các hướng, địa bàn trọng điểm, xây dựng đề án bảo đảm an ninh, trật tự trong mọi tình huống.
Hội nghị giao ban trực tuyến thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 5/1
Ngày 5/1, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ năm 2020.

Năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, trực tiếp là Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Công an cùng sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng quân đội và công an đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị định số 03 của Chính phủ; phối hợp tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời các tình huống về quốc phòng, an ninh, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của đất nước.

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã phối hợp đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; kiềm chế hoạt động của các loại tội phạm; phát huy vai trò xung kích, nòng cốt trên mặt trận phòng, chống dịch COVID-19 và phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố môi trường, thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn… góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại của đất nước.

Những kết quả nổi bật trong phối hợp công tác giữa hai lực lượng Quân đội và Công an theo Nghị định số 03 của Chính phủ đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Theo đó, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thường xuyên phối hợp trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin; thống nhất trong nhận định, đánh giá tình hình trong nước, quốc tế, khu vực; âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động để nghiên cứu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp chiến lược về quốc phòng, an ninh; xác định tầm mức, duy trì tốt mối quan hệ với các quốc gia, vùng lãnh thổ; chỉ đạo lực lượng quân đội, công an các địa phương tham mưu với Chủ tịch UBND cùng cấp ban hành quy chế phối hợp, triển khai thực hiện nền nếp, chất lượng từ Trung ương tới cơ sở.

Trong vận động quần chúng và giáo dục quốc phòng, an ninh, hai lực lượng chú trọng thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Các chương trình, kế hoạch tuyên truyền vận động được các tổ, đội công tác liên ngành hai lực lượng triển khai đồng bộ, thống nhất.

Công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng, chống tụ tập đông người trái pháp luật, biểu tình gây rối an ninh được thực hiện ngày càng hiệu quả. Các quy trình, phương án, kế hoạch xử lý tình huống phức tạp về quốc phòng, an ninh được xây dựng, rà soát, bổ sung; các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội và đối ngoại quan trọng của đất nước diễn ra theo đúng kế hoạch, an toàn tuyệt đối…

Tại Hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; yêu cầu bảo đảm về quốc phòng, an ninh, kiểm soát và khống chế dịch COVID-19, phát triển kinh tế-xã hội đòi hỏi ngày càng cao. Chính vì vậy, lực lượng quân đội và công an phải luôn đoàn kết, gắn bó chặt chẽ, phối hợp đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trên cơ sở đó xác định các chủ trương, giải pháp cụ thể, xây dựng hoàn thiện các đề án, quy chế, chương trình hành động, phối hợp triển khai đồng bộ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao theo đúng tinh thần, nội dung trong Nghị định số 03 của Chính phủ trong tình hình mới.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Công an nhất trí xác định, năm 2021, hai lực lượng Quân đội và Công an phải luôn đoàn kết, gắn bó chặt chẽ, phối hợp đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và chế độ, bảo vệ nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền, lãnh thổ của Tổ quốc. Đặc biệt là bảo vệ thành công và an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phát huy vai trò xung kích, nòng cốt trên mặt trận phòng, chống dịch COVID-19 và phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Hai lực lượng cần tăng cường phối hợp trong thực hiện các đề án, phương án, chuyên án và kế hoạch nghiệp vụ tại các hướng, địa bàn trọng điểm, xây dựng đề án bảo đảm an ninh, trật tự trong mọi tình huống. Đặc biệt là phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ an ninh mạng, an ninh thông tin, truyền thông. Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chú trọng công tác hiệp đồng, phối hợp luyện tập, diễn tập xử lý các tình huống phức tạp nảy sinh... Qua đó, phát huy những kết quả đạt được, bổ sung những nội dung, yêu cầu nhiệm vụ mới phù hợp với sự phát triển của mỗi lực lượng và yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn.
Nhật Nam