(Chinhphu.vn) – Từ ngày 1/1/2015, việc quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động đối với Ban Vận động và tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ trong các cuộc vận động quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, trợ giúp quốc tế do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động được thực hiện theo quy định tại Thông tư 174/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành.

Ảnh minh họa

Thông tư quy định rõ nội dung chi cho công tác tổ chức vận động, bao gồm: Chi tổ chức phát động, kêu gọi tham gia cuộc vận động; Chi phí cho công tác tập huấn thông tin tuyên truyền; chi in ấn tài liệu tuyên truyền; Chi công tác phí để đi kiểm tra, đôn đốc công tác vận động quyên góp; Chi sơ kết, tổng kết cuộc vận động; Chi khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động; Chi cho công tác tiếp nhận, phân phối, bao gồm Chi thuê vận chuyển, đóng gói, bốc xếp, thuê kho tàng, bến bãi tập kết hàng hóa ủng hộ; Chi bồi dưỡng làm đêm, thêm giờ cho cán bộ trực tiếp thu gom phân phối tiền, hàng hóa.

Về mức chi, Bộ Tài chính quy định chi cho công tác tổ chức hội nghị phát động, hội nghị tập huấn thông tin tuyên truyền, hội nghị giao ban, sơ kết, tổng kết; chi công tác phí cho các hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, có sử dụng kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp.

Chi khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 39/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

Chi in ấn các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền, Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP của liên Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.

Chi thuê vận chuyển, đóng gói, bốc xếp, thuê kho tàng, bến bãi tập kết hàng hóa ủng hộ, thực hiện theo chi phí thực tế phát sinh trên cơ sở hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Kinh phí hoạt động của Ban Cứu trợ các cấp, cơ quan thành viên Ban Cứu trợ các cấp được sử dụng trong dự toán chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị để thực hiện.

Trường hợp kinh phí đã bố trí trong dự toán chi thường xuyên của các cơ quan đơn vị không đủ đảm bảo hoạt động của Ban Cứu trợ các cấp, cơ quan thành viên Ban Cứu trợ các cấp; căn cứ vào nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, nội dung chi, mức chi quy định, Ban Cứu trợ, cơ quan thành viên Ban Cứu trợ các cấp lập dự toán kinh phí cho từng cuộc vận động gửi cơ quan Tài chính cùng cấp xem xét trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí để triển khai thực hiện cuộc vận động.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015.

Khánh Linh