(Chinhphu.vn) - Trong quý I/2016, toàn ngành thanh tra đã tiến hành gần 35.500 cuộc thanh tra, trong đó có 1.553 cuộc thanh tra hành chính và 33.927 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Báo cáo của Thanh tra Chính phủ về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng quý I/2016 tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2016 cho biết qua thanh tra đã phát hiện vi phạm về kinh tế 23.351,4 tỉ đồng và 1.973,5 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 731,5 tỉ đồng và 335,6 ha đất; xuất toán khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý 22.619,9 tỉ đồng và 1.637,9 ha đất… kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 156 tập thể, 34 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 6 vụ việc, 5 đối tượng.

Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và khiếu nại tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng, công tác xây dựng thể chế cũng được triển khai thực hiện hiệu quả và đạt nhiều kết quả tích cực.

Các nhiệm vụ trọng tâm được Thanh tra Chính phủ xác định trong quý II/2016 là tập trung ban hành kết luận các cuộc thanh tra đã kết thúc và tiếp tục đẩy mạnh triển khai Kế hoạch thanh tra năm 2016; chú trọng thanh tra đột xuất có dấu hiệu vi phạm và khi được giao; thanh tra lại theo đúng quy định của Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng.

Đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2016; tăng cường công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra; tổ chức kết luận thực hiện có hiệu quả Nghị định của Chính phủ quy định về thực hiện kết luận thanh tra.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại tố cáo, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Hoàn thiện Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng; tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

Hoàn thiện Đề án minh bạch tài sản thu nhập; triển khai kế hoạch kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại một số bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp…

Triển khai Chiến lược phát triển ngành thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030./.

Nguyễn Hoàng