(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quy chế về người quản lý, người đại diện phần vốn Nhà nước tại Ngân hàng thương mại (NHTM) Nhà nước và Ngân hàng thương mại cổ phần do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ.

Ảnh minh họa

Quy chế này quy định về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, cử làm đại diện, thay thế người quản lý, người đại diện phần vốn Nhà nước tại Ngân hàng thương mại Nhà nước, Ngân hàng thương mại cổ phần do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ; quyền hạn, trách nhiệm và mối quan hệ giữa người đại diện với NHNN trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông, chủ sở hữu đối với phần vốn của Nhà nước tại Ngân hàng thương mại Nhà nước, Ngân hàng thương mại cổ phần do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ.

Điều kiện, tiêu chuẩn người quản lý

Quy chế quy định rõ, người quản lý tại Ngân hàng thương mại Nhà nước phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau: Có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức vụ, chức danh được bổ nhiệm theo quy định tại Điều 50 Luật các tổ chức tín dụng; tuân thủ quy định tại Điều 34 Luật các tổ chức tín dụng; có đầy đủ hồ sơ cá nhân được cơ quan có thẩm quyền xác minh rõ ràng, có bản kê khai tài sản theo quy định; trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định; có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao; hiểu biết pháp luật, có ý thức chấp hành pháp luật; có kinh nghiệm công tác 3 năm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Đối với chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên, ưu tiên người đã trải qua công tác quản lý tại Ngân hàng Nhà nước từ cấp Vụ trưởng hoặc tương đương trở lên. Đối với chức danh Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng thành viên, ưu tiên người đã trải qua công tác quản lý tại Ngân hàng Nhà nước từ cấp Phó Vụ trưởng hoặc tương đương trở lên; Tổng Giám đốc phải là thành viên Hội đồng thành viên.

Đối với người đại diện phần vốn Nhà nước tại Ngân hàng thương mại cổ phần do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau: Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh dự kiến đảm nhiệm theo quy định tại Điều 50 Luật các tổ chức tín dụng; tuân thủ các quy định tại Điều 34 Luật các tổ chức tín dụng; có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao; hiểu biết pháp luật, có ý thức chấp hành pháp luật; không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 5 Quy chế này; tuân theo quy định tại Khoản 2 Điều 48 Luật Doanh nghiệp; có kinh nghiệm công tác 3 năm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Người đại diện dự kiến đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, ưu tiên người đã trải qua công tác quản lý tại Ngân hàng Nhà nước từ cấp Vụ trưởng hoặc tương đương trở lên. Người đại diện dự kiến đảm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị ưu tiên người đã trải qua công tác quản lý tại Ngân hàng Nhà nước từ cấp Phó Vụ trưởng hoặc tương đương trở lên; Người đại diện dự kiến đảm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc phải là thành viên Hội đồng quản trị.

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc điều động, luân chuyển người quản lý và người đại diện phải căn cứ vào: Yêu cầu, nhiệm vụ của ngân hàng thương mại Nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ; phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí chức vụ, chức danh mới; kế hoạch, quy hoạch sử dụng nguồn nhân lực tại ngân hàng thương mại Nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển người quản lý; cử, điều động, luân chuyển người đại diện ngân hàng thương mại Nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định.

Bảo Lâm

Từ khóa: Ngân hàng