(Chinhphu.vn) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 09/2019/TT-BVHTTDL quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thông tư quy định các tiêu chuẩn chung về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, trình độ, năng lực, uy tín, tiêu chuẩn khác đối với Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở.

Cụ thể, Giám đốc, Phó Giám đốc Sở phải trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc và nhân dân; có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước; có tinh thần yêu nước, đặt lợi ích của Đảng, quốc gia-dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích của cá nhân; có phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, giản dị; không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi và tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ...

Về trình độ, năng lực, Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở phải tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí và lĩnh vực phụ trách; tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc tương đương; có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước đối với lãnh đạo, quản lý cấp Sở; có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, phương pháp làm việc khoa học; có năng lực tổng hợp phân tích và dự báo; có kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, năng lực thực tiễn, nắm chắc, hiểu cơ bản tình hình thực tế để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, địa bàn công tác được phân công; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo.

Ngoài tiêu chuẩn chung, chức danh Giám đốc Sở còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể: Có năng lực dự báo và định hướng sự phát triển, tổng kết thực tiễn, tham gia nghiên cứu, xây dựng đường lối, chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; có khả năng tham mưu, đề xuất giải pháp, phương pháp quản lý về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước của UBND cấp tỉnh; có khả năng tiếp cận, nắm bắt, phát hiện, xử lý hiệu quả những mâu thuẫn, tồn tại, hạn chế, những vấn đề mới phát sinh liên quan đến lĩnh vực, nhiệm vụ chuyên môn được phân công phụ trách.

Để được bổ nhiệm Giám đốc Sở, phải có khả năng phát hiện và sử dụng người có đức, có tài; quy tụ được công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị để chủ trì và phối hợp với các cấp, các ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị khác thực hiện nhiệm vụ được giao; có 5 năm công tác trở lên trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, trong đó có ít nhất 3 năm đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao từ cấp trưởng phòng hoặc tương đương trở lên; được quy hoạch chức danh Giám đốc Sở hoặc tương đương trở lên.

Điều kiện để được bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở, phải có năng lực tổng kết thực tiễn, tham gia nghiên cứu, xây dựng chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch; có khả năng tham mưu, đề xuất giải pháp, phương pháp quản lý về văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước của UBND cấp tỉnh; có khả năng xử lý hiệu quả những tồn tại, hạn chế, những vấn đề mới phát sinh liên quan đến lĩnh vực, nhiệm vụ chuyên môn được phân công phụ trách; có khả năng phối hợp với các cấp, các ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị khác thực hiện nhiệm vụ được giao; có 3 năm công tác trở lên trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, trong đó có ít nhất 2 năm đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao từ cấp phó trưởng phòng hoặc tương đương trở lên; được quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Sở hoặc tương đương trở lên.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/10/2019.

MH