(Chinhphu.vn) - Doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa gồm: hàng thực phẩm đông lạnh, hàng có thuế tiêu thụ đặc biệt, hàng đã qua sử dụng cần đáp ứng các điều kiện cụ thể.

Ảnh minh họa

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 05/2014/TT-BCT quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa.

Theo đó, đối với hàng thực phẩm đông lạnh, doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập, tái xuất phải được thành lập tối thiểu là 2 năm, đã có hoạt động xuất khẩu, nhập nhẩu hoặc tạm nhập, tái xuất hàng hóa. Có số tiền ký quỹ, đặt cọc là 10 tỷ đồng, nộp tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh hoặc Chi nhánh Ngân hàng thương mại tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có kh,o bãi.

Kho, bãi phục vụ kinh doanh tạm nhập, tái xuất thực phẩm đông lạnh phải có sức chứa tối thiểu là 100 công-ten-nơ lạnh loại 40 feet, diện tích tối thiểu là 1.500m²… Ngoài ra, kho, bãi mà doanh nghiệp đã kê khai để xin cấp Mã số tạm nhập, tái xuất không được cho doanh nghiệp khác thuê toàn bộ hoặc một phần để sử dụng vào mục đích xin cấp Mã số tạm nhập, tái xuất.

Đối với hàng có thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc hàng đã qua sử dụng, doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập, tái xuất phải đáp ứng các điều kiện sau: được thành lập tối thiểu là 2 năm, đã có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hoặc tạm nhập, tái xuất hàng hóa. Có số tiền ký quỹ, đặt cọc là 7 tỷ đồng nộp tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh hoặc Chi nhánh Ngân hàng thương mại tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.


Cấp Mã số riêng đối với từng nhóm hàng hóa

Thông tư cũng quy định, doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa gồm: hàng thực phẩm đông lạnh, hàng có thuế tiêu thụ đặc biệt, hàng đã qua sử dụng được xem xét cấp Giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa khi đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định trên.

Mã số tạm nhập, tái xuất này là Mã số riêng đối với từng nhóm hàng hóa. Doanh nghiệp được cấp Mã số tạm nhập, tái xuất nhóm hàng hóa nào thì được kinh doanh tạm nhập, tái xuất các mặt hàng thuộc phạm vi của nhóm hàng hóa đó. Thời hạn hiệu lực của Mã số tạm nhập, tái xuất là 3 năm, kể từ ngày cấp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/2/2014.


Vân Liên