(Chinhphu.vn) - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư 40/2014/TT-BTNMT quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, thay thế Quyết định 17/2006/QĐ-BTNMT quy định về việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất và Thông tư số 36/2011/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung quy định về việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất ban hành kèm theo Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT.

 

khoan thăm dò, khai thác nước dưới đất

Thông tư này quy định việc cấp, gia hạn, điều chỉnh nội dung, cấp lại, đình chỉ hiệu lực, thu hồi giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất; trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan cấp phép và cơ quan tiếp nhận, thẩm định, quản lý hồ sơ cấp phép; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được cấp phép; mẫu hồ sơ, giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất.

Quy mô hành nghề khoan nước dưới đất

Theo Thông tư, Quy mô hành nghề khoan nước dưới đất được quy định như sau: Hành nghề khoan nước dưới đất quy mô nhỏ là hành nghề khoan và lắp đặt các giếng khoan nước dưới đất có đường kính ống chống hoặc ống vách nhỏ hơn 110 milimét và thuộc công trình có lưu lượng nhỏ hơn 200m³/ngày đêm; Hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa là hành nghề khoan và lắp đặt các giếng khoan nước dưới đất có đường kính ống chống hoặc ống vách nhỏ hơn 250 milimét và thuộc công trình có lưu lượng từ 200m³/ngày đêm đến dưới 3000m³/ngày đêm; Và hành nghề khoan nước dưới đất quy mô lớn gồm các trường hợp không quy định tại các điểm nêu trên.

Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất ở quy mô nào thì được phép hành nghề ở quy mô đó và các quy mô nhỏ hơn; được hành nghề khoan, lắp đặt các lỗ khoan, giếng khoan điều tra, khảo sát để phục vụ mục đích nghiên cứu, đánh giá, quan trắc nước dưới đất và các mục đích khác, có đường kính tương đương với quy định.

3 điều kiện để được cấp giấy phép hành nghề

Thông tư cũng quy định, để được cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất, tổ chức, cá nhân hành nghề khoan nước dưới đất phải có đủ các điều kiện sau đây: Có quyết định thành lập tổ chức của cấp có thẩm quyền hoặc một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với nhóm cá nhân, hộ gia đình do cơ quan có thẩm quyền cấp, trong đó có nội dung hoạt động liên quan đến ngành nghề khoan nước dưới đất.

Người đứng đầu tổ chức hoặc người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật của tổ chức, cá nhân hành nghề phải am hiểu các quy định của pháp luật về bảo vệ nước dưới đất và đáp ứng các điều kiện như: Đối với hành nghề khoan nước dưới đất quy mô nhỏ cần có trình độ chuyên môn tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các ngành địa chất; khoan và có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề…

Đồng thời, máy khoan và các thiết bị thi công khoan phải bảo đảm có tính năng kỹ thuật phù hợp, đáp ứng yêu cầu đối với quy mô hành nghề và an toàn lao động theo quy định hiện hành.

Thời hạn của giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất là 5 năm và được xem xét gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn là 3 năm.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/8/2014.

Lam Anh