(Chinhphu.vn) - 8 tháng qua, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã tạm dừng chưa thanh toán trên 802 tỷ đồng chi không đúng quy định.

Cụ thể, trong 8 tháng đầu năm 2013, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 444.815 tỷ đồng chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước. Qua đó, các đơn vị KBNN đã phát hiện trên 44.650 khoản chi của 20.200 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết; tạm dừng chưa thanh toán với số tiền trên 802 tỷ đồng chi không đúng quy định (trong đó số thực từ chối thanh toán là 8,3 tỷ đồng).

Riêng trong tháng 8, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát ước đạt 56.766 tỷ đồng chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước. Các đơn vị KBNN đã phát hiện 5.600 khoản chi của 2.800 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục cần thiết; từ chối chưa thanh toán với số tiền khoảng 120 tỷ đồng, trong đó từ chối thực 1,2 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/8, tình hình vốn đầu tư xây dựng cơ bản có lũy kế vốn đầu tư giải ngân qua hệ thống KBNN là 143.450 tỷ đồng, đạt 59% so với kế hoạch. Trong đó, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản là 92.550 tỷ đồng, đạt 58% kế hoạch; giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ là 35.000 tỷ đồng, đạt 63% kế hoạch; vốn khác 15.900 tỷ đồng, đạt 54%.

Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối ước khoảng 35 tỷ đồng, số tiền từ chối này là do chủ đầu tư đề nghị thanh toán cao hơn giá trúng thầu, sai số học hoặc do không có trong hợp đồng, dự toán.

Tính từ đầu năm đến nay, KBNN huy động trái phiếu Chính phủ đạt tổng số 135.926,6 tỷ đồng, đạt 80% so với kế hoạch điều chỉnh. Riêng tháng 8, huy động trái phiếu Chính phủ ước đạt 8.270 tỷ đồng

Quyên Anh