(Chinhphu.vn) - Thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính  phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2019 và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm.

Cụ thể, về kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2019, các Bộ, ngành, địa phương đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ, cơ quan và địa phương mình cần làm rõ kết quả đạt được nổi bật trong chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; công tác chỉ đạo, điều hành đối với ngành, lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan, địa phương; những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành đối với ngành, lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý Bộ, cơ quan, địa phương và nguyên nhân của những hạn chế đó.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương phải đánh giá tình hình thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ. Cụ thể, đánh giá tình hình thực hiện các đề án trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo phân công. Đối với các đề án chưa hoàn thành phải giải trình rõ lý do; đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao bộ, cơ quan, địa phương. Riêng UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thống kê nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, cơ quan thực hiện liên quan đến địa phương nhưng chưa được các Bộ, cơ quan triển khai thực hiện, cần đôn đốc.

Đồng thời, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó nêu rõ kết quả nổi bật trong công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với ngành, lĩnh vực, địa phương; những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nguyên nhân của những hạn chế đó.

Về nhiệm vụ, giải pháp công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2019, các bộ, ngành, địa phương cần nêu định hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của Bộ, cơ quan, địa phương; đề xuất, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các cơ chế, chính sách và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, điều hành trong 6 tháng cuối năm 2019 để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ, cơ quan và địa phương.

Chí Kiên