(Chinhphu.vn) - Ngày 4/9, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã làm việc với Thường vụ Quân ủy Trung ương về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, yêu cầu của đợt kiểm tra lần này là làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, những việc đã làm được và chưa làm được, trọng tâm là việc khắc phục các hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra sau kiểm điểm, qua đó có kế hoạch để tiếp tục thực hiện tốt hơn các mục tiêu, giải pháp đã đề ra.

Về phương hướng nhiệm vụ sắp tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh, yêu cầu cấp thiết phải tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Đặc biệt, quân đội càng phải nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tổng Bí thư yêu cầu Quân ủy Trung ương cần tiếp tục chỉ đạo cấp ủy các cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện thật tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm cho mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức sâu sắc mục đích, yêu cầu, tạo chuyển biến tích cực cả về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiên quyết không để các thế lực thù địch lợi dụng, chia rẽ, lôi kéo và thực hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong quân đội.

Cấp ủy các cấp cần triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch, giải pháp khắc phục thiếu sót khuyết điểm, thực hiện nghiêm các quy định, quy chế, các chế độ, nguyên tắc làm việc, phòng chống tham nhũng tiêu cực, thường xuyên tự soi tự sửa, khắc phục những mặt yếu kém, đẩy mạnh đấu tranh phê bình, đấu tranh làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

Quân ủy Trung ương cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp về công tác cán bộ, xây dựng cán bộ quân đội ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ mới, quan tâm hơn đến cán bộ nữ, đến các chế độ chính sách đối với cán bộ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Toàn Đảng bộ cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm phê bình vào chương trình công tác của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp. Trong đó cần coi trọng kiểm tra những biểu hiện về vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, về tiến hành công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống...

Tổng Bí thư nhấn mạnh cần tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nề nếp sinh hoạt và hoạt động của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn quân, với trọng tâm là làm theo; kịp thời phát hiện, nêu gương, nhân rộng những điển hình tiên tiến, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, làm cho việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ thực sự đi vào cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả, trở thành phong trào sâu rộng trong toàn quân.

Anh Kiên