(Chinhphu.vn) - Sáng 29/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc, tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2014, triển khai nhiệm vụ trọng tâm về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2015. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Hội nghị cán bộ toàn quốc, tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2014, triển khai nhiệm vụ trọng tâm về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2015. Ảnh: TTXVN
Năm 2014, các Ban tổ chức cấp ủy và các cơ quan làm công tác tổ chức, cán bộ trong cả nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, tổ chức Đảng và các cơ quan liên quan làm tốt công tác tham mưu theo đúng chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm đúng Điều lệ Đảng, các nguyên tắc, quy định, quy chế và quy trình công tác.

Toàn ngành đã triển khai đồng bộ, toàn diện, bài bản công tác tổ chức xây dựng Đảng, cả về tổ chức, cán bộ, cơ sở Đảng, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và chính sách cán bộ.

Bên cạnh những vấn đề lớn như tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, thống nhất quản lý biên chế trong hệ thống chính trị và kiện toàn tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của nhiều mô hình tổ chức Đảng, ngành tổ chức đã nghiên cứu, tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận về các mặt công tác cán bộ, trong đó có những vấn đề rất quan trọng như quy chế bầu cử trong Đảng; chỉ thị về Đại hội Đảng bộ các cấp; chỉ thị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay; việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo quản lý...

Năm 2015, nhiệm vụ đặt ra cho công tác tổ chức xây dựng Đảng rất nặng nề, vừa phải nỗ lực triển khai có kết quả các mặt công tác theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương, vừa tích cực chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những nỗ lực, cố gắng, tinh thần trách nhiệm cao và những thành tích mà ngành tổ chức xây dựng Đảng đã phấn đấu đạt được, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước. Toàn ngành đã thực hiện một khối lượng công việc rất lớn, trong đó nhiều việc mới, phức tạp, khó khăn… đã được tiến hành một cách bài bản, toàn diện, đạt kết quả rõ rệt và có sự đồng thuận cao.

Ngành tổ chức xây dựng Đảng đã đổi mới phương thức, lề lối làm việc, quy trình công tác, có sự phối hợp nhịp nhàng, nhờ vậy hiệu quả công việc tốt hơn. Công tác phát triển Đảng đạt nhiều kết quả, đến nay toàn Đảng có hơn 4 triệu đảng viên. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường…

Tổng Bí thư nhấn mạnh, năm 2015 là năm rất quan trọng, có nhiều ngày lễ lớn, nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Toàn Đảng, toàn dân và quân ta đứng trước yêu cầu nhiệm vụ mới to lớn, nặng nề. Tình hình diễn biến còn phức tạp, các thế lực thù địch tìm mọi cách chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Khẳng định tiếp tục thực hiện toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước, Tổng Bí thư nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015 là phải thực hiện cho được các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội; bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia, giữ cho được môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nhân dịp Đại hội, cần chấn chỉnh, xốc lại đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tổ chức Đảng, tiếp tục đổi mới phương thức, cơ chế, lề lối làm việc, cải cách hành chính trong Đảng... Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng không chỉ cho một nhiệm kỳ mà cho nhiều nhiệm kỳ, một loạt đề án mới được xây dựng , triển khai trong một thời gian ngắn, bao gồm toàn bộ các vấn đề về tổ chức bộ máy, cán bộ…

Lấy phiếu tín nhiệm, quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, luân chuyển cán bộ, mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn cũng là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, đâu phải chỉ có mấy đợt kiểm điểm tự phê và phê bình... Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng là Nghị quyết có tính lịch sử, là bước đột phá trong xây dựng Đảng, là bước ngoặt đối với quá trình tự đổi mới, tự chỉnh đốn của Đảng, là Nghị quyết của lòng dân, là sự dũng cảm và trung thực chính trị của Đảng… cần hiểu đúng tầm vóc của Nghị quyết Trung ương 4.

Tổng Bí thư mong muốn ngành tổ chức xây dựng Đảng tham mưu, làm tốt công tác cán bộ, công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy tắc, quy định, quy trình.
PV