(Chinhphu.vn) - Sáng 24/7 tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã diễn ra Hội nghị toàn quốc công tác văn phòng tỉnh ủy, thành ủy. Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Trần Quốc Vượng biểu dương những kết quả của văn phòng cấp ủy cả nước đã đạt được trong hơn 2 năm qua.

Công tác văn phòng cấp ủy cả nước đã có nhiều nỗ lực, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành một khối lượng rất lớn công việc với chất lượng ngày càng cao, bài bản, hiệu quả.

Ông Trần Quốc Vượng lưu lý văn phòng cấp ủy trong cả nước cần tiếp tục bám sát chức năng, nhiệm vụ, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy để thực hiện tốt kế hoạch, chương trình cả nhiệm kỳ.

Văn phòng cấp ủy tập trung tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra; tham gia chuẩn bị tốt nội dung và tổ chức thực hiện thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tham gia chuẩn bị xây dựng văn kiện đại hội, trên cơ sở sơ kết, tổng kết thực tiễn, nhất là các mô hình, cách làm mới, sáng tạo có hiệu quả, góp phần cung cấp luận cứ khoa học, thực tiễn cho xây dựng văn kiện...

Ông Trần Quốc Vượng cũng yêu cầu những người làm văn phòng cấp ủy trong cả nước cần nắm chắc tình hình trong nước và thế giới, chủ động làm tốt công tác tham mưu, đề xuất, đặc biệt là những vấn đề mới, đột xuất, phức tạp, quan trọng để lãnh đạo giải quyết xử lý, bảo đảm ổn định chính trị, xã hội.

Cùng với đó, văn phòng cấp ủy chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tham mưu triển khai, quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, củng cố kiện toàn bộ máy Văn phòng Trung ương Đảng, các văn phòng tỉnh ủy, thành ủy một cách phù hợp, khoa học, chuyên nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 18 của Trung ương.

Các đơn vị cần tiếp tục nâng cao chất lượng mọi mặt công tác văn thư, lưu trữ, tiếp dân, bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động văn phòng.

Văn phòng cấp ủy cả nước cần quan tâm đến đời sống của cán bộ, công chức làm việc trong văn phòng; tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của văn phòng cấp ủy trong cả nước.

Từ tháng 7/2016 đến nay, Văn phòng Trung ương Đảng có nhiều đổi mới nhằm nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII của Đảng, chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tổ chức phục vụ tốt 7 hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, 153 phiên họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 11 Hội nghị cán bộ toàn quốc do Bộ Chính trị, Ban Bí thư triệu tập…

Ông Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Lào Cai phát biểu tại Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, công tác của các văn phòng tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục có nhiều đổi mới, chất lượng công tác tham mưu ngày càng được nâng cao; 100% các văn phòng tỉnh ủy, thành ủy đã chủ trì, phối hợp xây dựng chương trình công tác toàn khóa.

Các văn phòng đã giúp cấp ủy thực hiện khá tốt chế độ báo cáo lên Trung ương theo quy định. Từ tháng 7/2016 đến hết năm 2018, các văn phòng đã gửi 40.976 văn bản, báo cáo, trong đó có 17.472 văn bản gửi qua mạng thông tin diện rộng; nhiều văn phòng thực hiện gửi 100% văn bản không mật qua mạng.

Từ tháng 7/2016 đến hết năm 2018, 63 văn phòng tỉnh ủy, thành ủy đã tiếp nhận 69.160 đơn, thư; số đơn, thư đã xử lý trong toàn quốc đạt bình quân 75,5%; có 22 địa phương tỷ lệ giải quyết đơn, thư đạt 100%...

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác văn phòng tỉnh ủy, thành ủy cũng còn những hạn chế yếu kém như: Việc theo dõi, đôn đốc, cập nhật kết quả giải quyết đơn, thư của các cơ quan liên quan còn chưa đầy đủ; chưa làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh ủy, thành ủy về chỉ đạo giải quyết mọi vấn đề nảy sinh ngay tại cơ sở; một số địa phương chưa phát huy trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy.

Một số vụ khiếu kiện phức tạp ở các địa phương liên quan đến thu hồi đất, ô nhiễm môi trường... chưa được các văn phòng phối hợp tham mưu cho cấp ủy giải quyết nên khiếu kiện đông người lên Trung ương ngày càng tăng, gây mất an ninh trật tự.

Ngoài ra, chưa xây dựng và kết nối cơ sở dữ liệu về xử lý đơn, thư và tiếp công dân giữa Văn phòng Trung ương Đảng với các văn phòng tỉnh ủy, thành ủy, đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ...

Hội nghị toàn quốc công tác văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy diễn ra trong hai ngày 24-25/7.

Sáng cùng ngày, ông Trần Quốc Vượng và các đại biểu dự Hội nghị đã dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm liệt sỹ thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Theo TTXVN