(Chinhphu.vn) – Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn 2019 – 2021 đã được đa số cử tri tỉnh này ủng hộ.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Phú Thọ, tổng số đơn vị hành chính cấp xã tổ chức lấy ý kiến cử tri là 80 xã, phường, thị trấn (thuộc 10 đơn vị hành chính cấp huyện).

Kết quả, 80/80 xã, phường, thị trấn đều đạt trên 50% cử tri tán thành Đề án. Đơn vị có tỷ lệ cử tri tán thành cao nhất đạt 100%, đơn vị có tỷ lệ cử tri tán thành thấp nhất đạt 72,8%.

Cụ thể, tại thành phố Việt Trì, về việc sắp xếp, sáp nhập xã Tân Đức vào phường Minh Nông để thành lập phường Minh Nông mới, kết quả lấy ý kiến tại xã Tân Đức có 1.779/2.184 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 81,5%, tại phường Minh Nông có 6.394/6.566 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 97,4%.

Tại thị xã Phú Thọ, về việc giải thể phường Trường Thịnh để sắp xếp, nhập vào xã Thanh Minh, phường Hùng Vương, phường Phong Châu, kết quả lấy ý kiến cử tri như sau: Tại xã Thanh Minh, 2.560/2.564 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 99,8%; tại phường Hùng Vương, có 2.811/2.829 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 99,4%; tại phường Phong Châu, 3.023/3.027 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 99,9%; tại phường Trường Thịnh, có 3.265/3.429 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 95,2%...

Mời bạn đọc xem toàn văn Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả biểu quyết của Hội đồng nhân dân các đơn vị hành chính có liên quan đến sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Phú Thọ tại đây.

Tuệ Văn