(Chinhphu.vn) – UBND tỉnh Tuyên Quang đã có báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri, ý kiến của HĐND cấp xã, cấp huyện về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình và thành lập thị trấn Lăng Can thuộc huyện Lâm Bình; điều chỉnh địa giới hành chính các xã Thắng Quân, Lang Quán, Tứ Quận để thành lập thị trấn Yên Sơn thuộc huyện Yên Sơn.

Theo đó, về điều chỉnh địa giới hành chính huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình và thành lập thị trấn Lăng Can thuộc huyện Lâm Bình, có 13.170/14.581 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 90,49%.

Trong đó, tại xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa có 4.998/5.474 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 91,30%. Tại xã Minh Quang, huyện Chiêm Hóa có 4.008/4.795 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 83,59%. Tại xã Lăng Can, huyện Lâm Bình có 4.164/4.312 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 96,57%.

Về điều chỉnh địa giới hành chính các xã Lang Quán, Tứ Quận và Thắng Quân để thành lập thị trấn Yên Sơn, thuộc huyện Yên Sơn, có 15.853/16.740 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 94,31%.

Trong đó, tại xã Thắng Quân, có 6.039/6.191 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 97,54%. Tại xã Lang Quán, có 4.317/4.941 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 87,37%. Tại xã Tứ Quận, có 5.497/5.608 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 98,02%.

Về kết quả biểu quyết của HĐND các đơn vị hành chính có liên quan, theo báo cáo, 100% số đại biểu dự họp ủng hộ điều chỉnh địa giới hành chính huyện Chiêm Hóa, huyện Lâm Bình và thành lập thị trấn Lăng Can thuộc huyện Lâm Bình; điều chỉnh địa giới hành chính các xã Thắng Quân, Lang Quán, Tứ Quận để thành lập thị trấn Yên Sơn thuộc huyện Yên Sơn.

Tuệ Văn