(Chinhphu.vn) – UBND tỉnh Quảng Trị vừa có báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả biểu quyết của Hội đồng nhân dân các đơn vị hành chính có liên quan đến sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, về sắp xếp thị trấn Hải Lăng với xã Hải Thọ thành thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, có 3.661/3.764 cử tri xã Hải Thọ ủng hộ, đạt tỷ lệ 97,26%; 2.320/2.361 cử tri thị trấn Hải Lăng ủng hộ, đạt tỷ lệ 98,3%.

Về sắp xếp xã Hải Tân với xã Hải Hòa thành xã Hải Phong, huyện Hải Lăng, có 3.828/4.166 cử tri xã Hải Tân ủng hộ, đạt 91,8%; có 3.676/4.162 cử tri xã Hải Hòa ủng hộ, đạt tỷ lệ 88,32%.

Về sắp xếp giữa xã Hải Xuân và xã Hải Vĩnh thành xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng, có 2.621/3.696 cử tri xã Hải Xuân ủng hộ, đạt tỷ lệ 70,9%; có 3.809/4.168 cử tri xã Hải Vĩnh ủng hộ, đạt tỷ lệ 91,39%.

Về sắp xếp xã Hải Thiện với xã Hải Thành thành xã Hải Định, huyện Hải Lăng, có 1.970/2.019 cử tri xã Hải Thiện ủng hộ, đạt tỷ lệ 97,57%; có 1.190/1.659 cử tri ủng hộ, đạt tỷ lệ 71,7%.

Bên cạnh đó, đa số cử tri ủng hộ sắp xếp xã Triệu Thành với xã Triệu Đông thành xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong; xã Cam Thanh với xã Cam An thành xã Thanh An, huyện Cam Lộ; sắp xếp xã A Túc với xã A Xing thành xã Lìa, huyện Hướng Hóa; xã Vĩnh Trường với xã Linh Thượng thành xã Linh Trường, huyện Gio Linh; xã Gio Hòa với xã Gio Sơn thành xã Gio Sơn, huyện Gio Linh; xã Gio Bình với xã Gio Phong thành xã Phong Bình, huyện Gio Linh; sắp xếp các thôn Nhĩ Trung, Nhĩ Hạ, xã Gio Thành với xã Gio Hải thành xã Gio Hải, huyện Gio Linh; chuyển thôn Tân Minh, xã Gio Thành vào xã Gio Mai, huyện Gio Linh; sắp xếp xã Vĩnh Tân với thị trấn Cửa Tùng thành thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh; sắp xếp xã Vĩnh Hiền và xã Vĩnh Thành thành xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh; sắp xếp xã Vĩnh Trung và xã Vĩnh Nam thành xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh; sắp xếp xã Vĩnh Thạch và xã Vĩnh Kim thành xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh; sắp xếp xã Hải Phúc với xã Ba Lòng thành xã Ba Lòng, huyện Đakrông.

Đa số đại biểu Hội đông nhân dân cấp huyện, xã cũng ủng hộ phương án sắp xếp nói trên.

Mời bạn đọc xem toàn văn báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả biểu quyết của Hội đồng nhân dân các đơn vị hành chính có liên quan đến sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Quảng Trị tại đây.

Tuệ Văn