(Chinhphu.vn) – Đề án thành lập thị trấn Cô Tô thuộc huyện Tri Tôn, thị trấn Vĩnh Bình thuộc huyện Châu Thành, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung thuộc huyện Châu Phú, tỉnh An Giang (Đề án) đã được đa số cử tri ủng hộ.

Cụ thể, 100% cử tri xã Cô Tô, huyện Tri Tôn và cử tri xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành tham dự lấy ý kiến đồng ý với nội dung Đề án.

21.318/22.231 cử tri xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú đồng ý với nội dung Đề án, đạt tỷ lệ 95,89%.

Mời bạn đọc xem toàn văn Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri đối với Đề án thành lập thị trấn Cô Tô, thị trấn Vĩnh Bình, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung thuộc tỉnh An Giang tại đây.

Tuệ Văn