(Chinhphu.vn) – Đề án thành lập thị xã Duy Tiên và thành lập các phường thuộc thị xã Duy Tiên đã được đa số cử tri ủng hộ.
Ảnh minh họa

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Nam, tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu việc thành lập thị xã Duy Tiên là 99.003/99.389 người; số cử tri đồng ý là 98.285/99.389 người, chiếm tỷ lệ 98,89%; cử tri không đồng ý là 611/99.389, chiếm tỷ lệ 0,61%.

Đối với việc sáp nhập 3 xã Đọi Sơn, Châu Sơn, Tiên Phong thành một đơn vị hành chính xã mới, tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu là 9.607/9.615 người; số cử tri đồng ý là 9.554/9.615 người, chiếm tỷ lệ 99,37%; cử tri không đồng ý là 53/9.615 người, chiếm tỷ lệ 0,55%. Đối với việc đặt tên xã mới sau sáp nhập là xã Tiên Sơn, tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu là 9.607/9.615 người; số cử tri đồng ý là 9.557/9.615 người, chiếm tỷ lệ 99,4%; số cử tri không đồng ý là 50/9.615 người, tỷ lệ 0,52%.

Đối với việc điều chỉnh địa giới hành chính 9 xã, thị trấn Hoàng Đông, Duy Minh, Duy Hải, Đồng Văn, Tiên Nội, Bạch Thượng, Yên Bắc, Hòa Mạc, Châu Giang dự kiến trở thành phường, tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu 55.988/56.207 người. Số cử tri đồng ý là 55.193/56.207, tỷ lệ 98,2%; số cử tri không đồng ý 696/56.207 người, tỷ lệ 1,24%. Đối với việc thành lập 9 phường sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu là 55.988/56.207 người. Số cử tri đồng ý 55.490/56.207, tỷ lệ 98,72%; cử tri không đồng ý 400/56.207, tỷ lệ 0,71%.

Mời bạn đọc xem toàn văn Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam tại đây.

Tuệ Văn