(Chinhphu.vn) - Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh Trà Vinh từ 13,32% năm 2016 giảm còn 3,2% cuối năm 2019. Đặc biệt, tỉnh không còn hộ nghèo thuộc diện chính sách ưu đãi người có công và tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đến cuối năm 2020 còn 1,67%.

Trà Vinh huy động được gần 9.500 tỷ đồng thực hiện các hoạt động giảm nghèo. Ảnh:baodantoc.vn
Giai đoạn 2016-2020, tỉnh Trà Vinh huy động được gần 9.500 tỷ đồng để thực hiện các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo.

Cụ thể, tỉnh đầu tư xây dựng và duy tu, bảo dưỡng gần 600 công trình hạ tầng trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn; thực hiện 432 dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo cho hơn 6.600 hộ.

Tỉnh cũng hỗ trợ hơn 3 triệu thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số, xã đảo, đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, tỉnh còn hỗ trợ gần 182.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số vay vốn ưu đãi, với tổng doanh số cho vay gần 3.100 tỷ đồng để phát triển sản xuất...

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cho TTXVN biết, các chương trình, chính sách giảm nghèo được triển khai đồng bộ, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo về đích trước 1 năm so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 13,32% năm 2016 giảm còn 3,2% cuối năm 2019. Đặc biệt, tỉnh không còn hộ nghèo thuộc diện chính sách ưu đãi người có công; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đến cuối năm 2020 còn 1,67%.

Thời gian tới, cùng với việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với hộ nghèo, cận nghèo, tỉnh Trà Vinh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giảm nghèo để khơi dậy ý chí chủ động, tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững của người dân.

Tỉnh sẽ lồng ghép các chương trình, dự án, đề án, kế hoạch giảm nghèo phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội địa phương, tranh thủ các nguồn hỗ trợ từ các tổ chức phi chính phủ đầu tư cho công tác giảm nghèo. Hộ nghèo, cận nghèo sẽ được đào tạo nghề, tạo việc làm, được vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, cải thiện kinh tế gia đình, tạo thu nhập ổn định.

Tỉnh cũng nhân rộng các mô hình giảm nghèo, mô hình sinh kế hiệu quả, các mô hình liên kết giữa các hộ nghèo với doanh nghiệp trong sản xuất, bao tiêu sản phẩm…