(Chinhphu.vn) - Hội thảo khoa học với chủ đề “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh” do Bộ Quốc phòng và tỉnh Điện Biên tổ chức sẽ diễn ra tại Điện Biên vào ngày 20/3 tới.
Trong thời gian tới sẽ diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Hội thảo nhằm tuyên truyền sâu rộng về quan điểm, tư tưởng, đường lối chiến tranh nhân dân đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; chính sách theo đuổi chiến tranh của thực dân Pháp và sự can thiệp của Mỹ trong chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954, đặc biệt là việc tổ chức, xây dựng Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ của thực dân Pháp.

Mặt khác, hội thảo góp phần tuyên truyền về sự nhạy bén, sáng tạo, quyết đoán trong công tác chỉ đạo chiến lược, chiến dịch của Tổng Quân ủy và Tổng Tư lệnh; vai trò và đóng góp của lực lượng vũ trang cũng như nhân dân cả nước, nhất là đồng bào các dân tộc Tây Bắc, trong đó trực tiếp là quân và dân tỉnh Điện Biên vào Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Qua việc đánh giá đúng tầm vóc, nguyên nhân, ý nghĩa thắng lợi và những bài học kinh nghiệm của Chiến dịch Điện Biên Phủ, Hội thảo góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường của quân và dân Tây Bắc nói riêng, quân và dân cả nước nói chung trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp để vận dụng vào sự nghiệp xây dựng quân đội, tăng cường nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân hiện nay.

Đức Hà