(Chinhphu.vn)- Tỉnh Yên Bái xác định giai đoạn 2021-2030 tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy chủ trì Hội nghị - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng
Sáng 31/7, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh giai đoạn 2011-2020, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030.

Những chuyển biến rõ nét

Báo cáo tổng kết công tác CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh giai đoạn 2011-2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Nguyễn Chiến Thắng trình bày tại Hội nghị khẳng định trong giai đoạn 2011-2020, công tác chỉ đạo, điều hành CCHC thường xuyên được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo quyết liệt và xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Nhiệm vụ CCHC ngày càng được cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai, thực hiện đồng bộ, nền nếp, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm theo lĩnh vực, phạm vi, địa bàn quản lý.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ CCHC ngày càng chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm ngày càng được nâng lên.

Trong CCHC, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) luôn được tỉnh đặc biệt quan tâm chỉ đạo và được xác định là một trong những nhiệm vụ được quan tâm hàng đầu. Trong giai đoạn 2011-2020, tỉnh đã banh hành 239 quyết định công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ… với tổng số 6.318 TTHC. Các TTHC sau khi công bố được đăng tải công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, đăng tải lên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, gắn với kết nối, tích hợp dữ liệu TTHC với 18 trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, 9 trang thông tin điện tử của UBND cấp huyện.

Toàn tỉnh đã có 152 giải pháp, sáng kiến về TTHC được áp dụng, qua đó đã góp phần giải quyết tốt các TTHC cho tổ chức, cá nhân, bảo đảm nhanh, gọn, rút ngắn thời gian. Các sở, ban, ngành, địa phương đã tiếp nhận kịp thời các thông tin, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết TTHC; niêm yết công khai TTHC tại các trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận và giải quyết TTHC theo đúng quy định.

Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, tỉnh đã triển khai tại 19/19 cơ quan chuyên môn của tỉnh; 9/9 huyện, thị xã, thành phố; 180/180 xã, phường, thị trấn. Ngày 8/6/2018, Yên Bái đã thành lập và đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh đi vào hoạt động.

Hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được triển khai từ năm 2017 với tổng số 2.199 dịch vụ công.

Công tác tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trong tỉnh được kịp thời củng cố, sắp xếp theo đúng quy định của Trung ương vào theo thực tiễn tại địa phương, nhất là việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện lộ trình tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2020, toàn tỉnh đã giảm 18,48% (bằng 454 biên chế) biên chế công chức; giảm 9,057% (bằng 2.023 biên chế) biên chế viên chức.

Tỉnh cũng thực hiện tốt phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định; phê duyệt, tổ chức thực hiện vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

Nhiệm vụ hiện đại hóa nền hành chính công ngày càng được đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả. Hạ tầng công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh được đầu tư tương đối hoàn chỉnh. Tỉnh đã thiết lập hệ thống cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp hệ thống một cửa điện tử liên thông của tỉnh (theo cơ chế một cửa, một cửa điện tử liên thông).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Nguyễn Chiến Thắng trình bày báo cáo tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

“Thực hiện Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ, tỉnh Yên Bái đã tích cực tổ chức chỉ đạo, xây dựng các kế hoạch, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác CCHC của tỉnh trong 10 năm qua và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận với nhiều chuyển biến rõ nét, được triển khai thực hiện đồng bộ ở tất cả các nội dung”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Nguyễn Chiến Thắng nhấn mạnh và cho biết, Chỉ số CCHC của tỉnh tăng đều qua các năm, từ thứ hạng 56/63 năm 2016 lên thứ hạng 26/63 tỉnh, thành phố năm 2019 (tăng 30 bậc) và nằm trong Tốp 30 tỉnh, thành phố đạt chỉ tiêu Kế hoạch Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Nguyễn Chiến Thắng cho hay từ thực tiễn triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC, nhiều bài học kinh nghiệm đã được địa phương rút ra, trong đó CCHC chính muốn thành công phải xuất phát từ yếu tố con người, do đó cần làm tốt công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức ngay từ khi tuyển dụng để bảo đảm chất lượng.

Đồng thời, cần tạo sự thống nhất, thông suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy và người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp. Cần có sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của đội ngũ CBCC, viên chức trong triển khai thực hiện CCHC. Cần thực hiện nghiêm túc và kiên quyết các quy định về công khai TTHC, phí, lệ phí, thời gian, quy trình giải quyết công việc, thể hiện sự minh bạch của cơ quan công quyền trong quá trình giải quyết công việc cho công dân và tổ chức, tạo được lòng tin của người dân với chính quyền các cấp.

Chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp cùng tham gia giám sát hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, của đội ngũ CBCCVC để bảo đảm thực hiện đúng vai trò, chức năng, nhiệm vụ. Tăng cường kiểm tra, thanh tra để kịp thời phát hiện những sai phạm để có hình thức xử lý nghiêm minh. Đồng thời, cần đẩy nhanh chính sách cải cách tiền lương để bảo đảm cuộc sống cho cán bộ, công chức, viên chức.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh Yên Bái cũng báo cáo những kết quả cụ thể của tỉnh trong giai đoạn 2011-2020 về chỉ số cải cách hành chính; kết quả thực hiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, địa phương;...

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chỉ số CCHC

Căn cứ vào kết quả tổng kết Chương trình tổng thể giai đoạn 2011-2020, từ yêu cầu thực tiễn của nhiệm vụ CCHC và định hướng phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, tỉnh Yên Bái đã xác định những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm CCHC mà tỉnh sẽ triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2030 là thực hiện hiệu quả, đồng bộ hơn nữa các giải pháp nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh, trong đó trọng tâm là cải cách TTHC, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực, trình độ, tâm huyết, trách nhiệm; đẩy mạnh ứng dụng CNTT nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Bảo đảm 100% văn bản quy phạm pháp luật của địa phương được xây dựng, ban hành đúng quy định, có tính khả thi cao, đem lại hiệu quả, phục vụ tốt chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Duy trì và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại 100% cơ quan hành chính Nhà nước của tỉnh. TTHC được cải cách cơ bản, mức độ hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp về TTHC đạt trên 90% vào năm 2030.

Đến năm 2025, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nói chung có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ; 100% các cơ quan hành chính Nhà nước có cơ cấu cán bộ, công chức theo vị trí việc làm; đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nói riêng đáp ứng tiêu chuẩn, chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định.

Toàn cảnh Hội nghị - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Đến năm 2030, sự hài lòng của cá nhân đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trên các lĩnh vực giáo dục, y tế đạt mức trên 90%; sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước đạt mức trên 90%.

Từ năm 2020 trở đi, 100% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử; đa số các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3 và 4.

Về phương hướng, nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh giai doạn 2021-2030, Yên Bái khẳng định quyết tâm mạnh mẽ trong thực hiện hiệu quả các giải pháp xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, thuận lợi, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh. Phấn đấu cải thiện điểm PCI của tỉnh, nâng vị trí xếp hạng năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2020 tăng từ 2-4 bậc so với năm 2019; các năm tiếp theo tăng đều và nằm trong tốp đầu của các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc.

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu tham dự là đại diện các cơ quan Trung ương, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các hiệp hội, doanh nghiệp… đã kiến nghị nhiều giải pháp để công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh giai đoạn 2021-2030 tiếp tục được triển khai sâu rộng, hiệu quả, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến nhiệm vụ tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác CCHC. Quy định rõ trách nhiệm của các bộ phận liên quan trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Cùng với đó là tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, xác định đây là khâu đột phá để tạo môi trường thuận lợi, minh bạch cho hoạt động của nhân dân và doanh nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện CCHC. Phát huy vai trò tích cực của cộng đồng và các cơ quan báo chí trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực và tiêu cực của tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ CCHC...

Về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhiều ý kiến phát biểu đề xuất cần tiếp tục quan tâm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các doanh nghiệp. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần quán triệt, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức đối với nhiệm vụ cải thiện chỉ số PCI; bố trí cán bộ có năng lực để thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính; xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, cá nhân thiếu trách nhiệm, gây phiền hà, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến phát biểu cũng cho rằng, các cơ quan chức năng cần quan tâm lắng nghe chia sẻ của doanh nghiệp và giải quyết những vấn đề thực tế đòi hỏi. Đổi mới và đa dạng hóa các hình thức đối thoại, gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp, tích cực tháo gỡ các trở ngại đối với doanh nghiệp theo hướng tạo thuận lợi nhất cho doang nghiệp trong khuôn khổ pháp luật. Tiếp tục khẳng định và tạo niềm tin cho doanh nghiệp thông qua đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, bình đẳng giữa các doanh nghiệp.

Nguyễn Hoàng