(Chinhphu.vn) - Chiều 15/7, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 13, nhiệm kỳ 2014-2019 chính thức khai mạc.

5 năm qua (2009-2014), kinh tế của tỉnh Quảng Ngãi tăng trưởng khá, GDP tăng bình quân 16,7%/năm; thu nhập bình quân đầu người liên tục tăng từ 817 USD/người (năm 2009) lên 2.040 USD/người (năm 2013). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo đúng định hướng; Nhà máy lọc dầu Dung Quất và một số dự án lớn khác trong Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp trong tỉnh hoạt động có hiệu quả, tăng thu ngân sách cho tỉnh, hằng năm giải quyết việc làm cho hơn 35.000 lao động, góp phần giảm hộ nghèo từ 18% (năm 2009) xuống còn 14,93% (năm 2013) theo chuẩn mới...

Đóng góp vào sự phát triển của tỉnh, MTTQ tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các tổ chức thành viên đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng địa bàn khu dân cư, thu hút sự tham gia rộng rãi của hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân, khuyến khích sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, hiện quả kinh tế...

Tiếp tục vận  động thực hiện sâu rộng Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh”, “về công tác dân tộc”, “về công tác tôn giáo”.  Qua đó, không ngừng tăng cường việc tập hợp, đoàn kết, phát huy vai trò của nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, trong các tôn giáo, trong cộng động dân cư.

Nét nổi bật trong hoạt động của MTTQ tỉnh Quảng Ngãi chính là việc xây dựng và thực hiện có hiệu quả các mô hình tự quản trong cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới và thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia. Nhiều mô hình tốt được hình thành trong quá trình thực hiện cuộc vận động như: “Khu dân cư 6 không”, "Họ tộc 3 không” ở huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh; nhiều khu dân cư không có người sinh con thứ 3, không có người vi phạm pháp luật, không có tội phạm, không có tệ nạn xã hội, khu dân cư đảm bảo trật tự an toàn giao thông...

Tỉnh Quảng Ngãi cũng thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. 5 năm qua Quỹ đền ơn đáp nghĩa đã vận động đóng góp từ các nguồn được 78,3 tỷ đồng, xây dựng và sửa chữa được 3.251 nhà tình nghĩa, trong đó xây mới 2.689 nhà, sửa chữa 562 nhà; lập và trao hàng nghìn sổ tiết kiệm cho các đối tượng chính sách, vận động phụng dưỡng đến suốt đời 558 Bà mẹ Việt Nam anh hùng (hiện 191 Mẹ còn sống)...

Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. 5 năm qua, Quỹ “vì người nghèo” các cấp đạt hơn 183,6 tỷ đồng; thực hiện chương trình an sinh xã hội 98,5 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ huy động đã hỗ trợ xây dựng mới 1.775 nhà đại đoàn kết, 670 nhà tình nghĩa, sửa chữa 100 nhà đại đoàn kết và thực hiện các hỗ trợ dân sinh khác.

UBMTTQ tỉnh Quảng Ngãi đã vận động xây dựng hơn 12.700 nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 167/QĐ-TTg và Nghị quyết 30a của Chính phủ. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được MTTQ tỉnh phối hợp phát huy hiệu quả và được sự đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân. Hiện nay phần lớn hàng hóa trên thị trường tỉnh là hàng hóa Việt Nam.

Ông Lê Viết Chữ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Thời gian tới MTTQ tỉnh sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm nhằm củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng mạnh về cơ sở để thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, yêu nước và các cuộc vận động. Từ năm 2014-2019, Quảng Ngãi phấn đấu hằng năm “Quỹ vì người nghèo” và thực hiện chương trình an sinh xã hội ít nhất 25 tỷ đồng.                                                                                  

Lưu Hương