(Chinhphu.vn) - Theo báo cáo của một số Kho bạc Nhà nước địa phương, trong tháng 7/2013, KBNN một số địa phương đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế, Hải quan, Sở Tài chính thực hiện các giải pháp tích cực trong công tác tổ chức thu NSNN, tạo thuận lợi cho các đối tượng nộp thuế.

Ảnh minh họa
Kho bạc Nhà nước địa phương đã tổ chức thu NSNN kịp thời, hạch toán và điều tiết cho các cấp ngân sách theo đúng tỷ lệ quy định. Thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát chi NSNN, giải ngân các dự án đã có khối lượng thanh toán kế hoạch vốn đầu tư năm 2013, đảm bảo chặt chẽ, đúng thời gian quy định.

Tại Kho bạc Nhà nước Đồng Nai, tổng thu NSNN lũy kế đến giữa tháng 7/2013 là 21.817 tỷ đồng, trong đó thực thu cân đối là 19.200 tỷ đồng, đạt 59,16% dự toán năm. Tổng chi đến hết 11/7/2013 đạt 13.832 tỷ đồng, trong đó chi ngân sách địa phương là 11.628 tỷ đồng, thực chi 7.276 tỷ đồng, bằng 62,58% dự toán năm.

Tại Kho bạc Nhà nước Đồng Tháp, tổng thu NSNN ước đạt gần 1.000 tỷ đồng, lũy kế hơn 7.169 tỷ đồng. Trong đó, thu ngân sách Trung ương đạt gần 23 tỷ đồng, lũy kế đạt 295 tỷ đồng; thu ngân sách tỉnh đạt 567 tỷ  đồng, lũy kế 3.560 tỷ đồng. Công tác kiểm soát chi thường xuyên qua hệ thống Kho bạc Nhà nước tháng 7/2013 ước đạt 1.652 tỷ đồng, lũy kế 9.600 tỷ đồng.

Tại Kho bạc Nhà nước Bến Tre, thu NSNN thực hiện trong kỳ là 473,51 tỷ đồng, gồm thu ngân sách Trung ương ước đạt 0,89 tỷ đồng; thu ngân sách địa phương ước đạt 472,62 tỷ đồng. Công tác chi NSNN thực hiện trong kỳ là 790,41 tỷ đồng, gồm chi ngân sách Trung ương ước đạt 376,79 tỷ đồng; chi ngân sách địa phương ước đạt 413,62 tỷ đồng.

Thu Nga