(Chinhphu.vn) – Quảng Bình sẽ tuyển 70 công chức ở 56 vị trí việc làm gồm có 37 công chức cấp tỉnh loại C (ngạch chuyên viên và tương đương); 29 công chức cấp huyện loại C và 4 công chức các đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy loại C.

Nhằm tuyển được người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về thực thi công vụ trong cơ quan hành chính Nhà nước, ngày 3/6, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành kế hoạch về việc thi tuyển công chức tỉnh năm 2016.

Căn cứ tình hình thực tế về số lượng, chất lượng công chức hiện có và đăng ký dự tuyển của các cơ quan, đơn vị, đợt này tỉnh  cần tuyển 70 công chức ở 56 vị trí việc làm, gồm 37 công chức cấp tỉnh loại C (ngạch chuyên viên và tương đương); 29 công chức cấp huyện loại C và 4 công chức các đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy loại C.

UBND tỉnh yêu cầu việc tuyển dụng công chức phải trên cơ sở thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, đồng thời bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, đúng pháp luật và mang tính cạnh tranh.

Lưu Hương